Local time: Sontaga, 17 Ngwanatsele 2019 17:09:44hrs
I am looking for: 

Baeti

Amogelesega mo  Webositeng ya Botswana. A re tsamae mmogo mo lefatsheng le le bulegileng la bontle jwa naga re bone  bontle  jo bo feletseng jwa diphologolo mo Aferika. Fa o tsweletse  ka go  lebelela o tla  ikutlwa o utlwa kamogelesego e ntle ya setho le ngwao ya batho. O tla utlwa o nna le maiphitlhelelo a a faphegileng a a tsibosang a o ka a utlwang o etetse Botswana 

Dintlha tse di botlhokwa

 

 

 

 

Tepo Loapi

24 hours weather report      48 hour weather forecast       72 hour weather forecast

Topics
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.