Local time: Labotlhano, 17 Ferikgong 2020 18:20:33hrs
I am looking for: 

Lephata la Mafatshe a Sele le Tirisanyommogo (MoFAIC)

Amogelesega mo Lephateng la Mafatshe a Sele le Tirisanyommogo

Lephata la Mafatshe a Sele le Tirisanyommogo le filwe boikarabelo jwa go tsamaisa tirisanyommogo ya lefatshe la Botswana le mafatshe a mangwe le makgotla a mafatshefatshe a ditlhabololo. Se se akaretsa ditirisanyo tsa sepolotiki, tsa itsholelo, le go godisa ngwao.

Lephata lo dira ka ofisi kgolo ya lone mo Gaborone le diofisi tsa Botswana kwa mafatsheng a sele. Mookamedimogolo wa sepolotiki ke Tona ya Mafatshe a Sele le Tirisanyommogo.

Tools And Services - Do It Online
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.