Local time: Labone, 19 Phukwi 2018 07:28:38hrs
I am looking for: 

Ofisi ya ga Tautona (OP)
0
1
2
3
4
5
6
Ditsela Tsa Go Ikuela Tsa Babereki Ba Setshaba
Kelelelo E Dirwang Tebang Le Molawana Wa Public Regulation 23 (6) O Balwa Le General Order 58.1

 

1. Modiri mongwe le mongwe wa setšhaba o tshwanetse go bega ditshwetso tsa bagolwane kwa go tlhogo ya bodiredi kgotsa Head of Station.

2. Fa tshwetso ya tlhogo ya lefelo e sa kgotsofatse jalo modiredi wa setšhaba o ka ikuela kwa go mookamedi kgatsa Head of Department (Director)

3. Fa modiri a sa kgotsofale ka botshereganyi jwa tlokololo e e fa godimo o ka ikuela kwa go mokwaledi mogolo mo bodireding bo lephata le welang mo go bone.

4. Fa tshwetso ya ga mokwaledi mogolo e sa kgotsotse, modiri o ka ikuela kwa go Director of Public Service Management ka mokwalo mo atereseng ya P/Bag 001,Gaborone.

5. Fa modiri a ntse a sa kgotsofale o ka ikuela kwa go makwaledi mogolo wag a tautona ka mokwalo mo P/Bag 001,Gaborone

6. Ba thomo ya bodiredi jwa setšhaba “Public Service Commission” ba tsaya karolo fela mo dikgatsing tse di akaretsang go koba.

7. Babereki ba setšhaba ba gakololwa gore ba tshware nako fag are ga ditshwetso le boikuelo jwa bone kwa pele.

 

 

 
Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.