Local time: Labone, 27 Tlhakole 2020 04:46:45hrs
I am looking for: 

Ofisi Ya Mothusa Tautona
Kaga Mothusa Tautona

Mothusa tautona wa lefatshe la Botswana, Motlotlegi Lt. Gen. Mompati sebogodi Merafhe ke mang?
Morago ga katlego e kgolo e le lepodisi, Motlotlegi Lt. Gen. Mompati Merafhe o ne a tswelela go nna mookamedi wa ntlha wa sesole sa Botswana fa se tlhomiwa ka 1977. Fa a tlogela tiro ka bogodi ka 1989, o ne a dirwa mopalamente yo o itlhophetsweng ke puso mme a dirwa tona ya merero ya ga tautona le bodirelapuso, maemo a a ntseng mo go one go fitlha ka1994 fa a ne a hudusediwa kwa lephateng la merero  ya mafatshe a sele jaaka tona.  Godimo ga manontlhotlho a a dirileng tiro ka one e le mopalamente wa Mahalapye Botlhaba, kwa a neng a ntse a tlhophiwa fa e sale 1994, Rre Merafhe o supile bokgoni jo bogolo e le tona ya mafatshe a sele.


O itsege thata mo mafatsheng a mangwe jaaka motho yo o tlhotlhw, ka megopolo e e edileng. O dirile bontle jo bogolo go buelela dikeletso tsa lefatshe leno le tsa kgaolo e e ka kwano mo diphuthegong tse di farologaneng.


O tlhomilwe mothusa tautona wa Botswana kaMoranang 1 2008.
Ke sethakga mo tsamaisong ya tsa metshamek, tse a di dirang ka lorato, e bile o kile a nna modulasetilo wa lekgotla la metshameko la Botswana National sports Council ka 1980-89)a nna modulasetilo wa Botswana National Olympic Committee (1980-89), a nna moeteledipele wa lekgotla la mabelo(BAA) (1978-80). Ke morotloetsi wa mekgatlho e le mmalw jaaka: mokgatlho wa sesole wa bolo ya sephailane, setlhopha sa kgwele ya dinao sa BDF 1X, khwaere ya Gaborone Choral, Bamalete Lutheran Hospital Hospice le Tshole Trust.


Ofisi Ya Mothusa Tautona

• E thusa motlotlegi tautona ka go ela tlhoko mananeo a gagwe, go neela tsamaiso, itshireletso le kemonokeng, go gatisa diphuthego, go dtlhomamisa gore maphata a begela tautona
• E tsamaisa bonno jwa ga tautona le ka ditlamelo
• E itebaganya le boikuelo le dinggongorego
• Go botsolotsa batho mo maphateng go nonotsha dipego
• Go batla dikgang le go di tlhotlhomisago dira dipego
• E ema moeteledipele wa palamente nokeng
• E thusa tomagano ya mananeo a mmuso le wa dikgaolo

Ditiro tsa Bothusa Tautona

Jaaka mothusa moeteledipele wa setšhaba le puso, mothusa tautona odira ditiro tse godimo gat se dingwe:
1. O okamela maphata apuso le makalana go tlhomamisa gore a diragatsa mananeo a puso a matona ka nako
2. O okamela komiti ya khuduthamaga mo mererong ya tsa madi ka jalo o tlhomamisa gore mananeo a a godisang istholelo ya lefatshe, a a tswakanyang  itsholelo, a tlhama ditiro le go fokotsa lehuma, a a diragadiwa
3. O thusa tautona go kanoka maphata a puso gore a dirile jang mo dikgweding dingwe le dingwe tse thataro
4. Ke mongwe wa badulasetilo ba khansele e egakololang ka tsa itsholelo le kgwebo(BEAC)
5. Ke mongwe wa badulasetilo ba khansele ya AIDS
6. O reetsadilelo tsa maphata a aikemetseng le batho a ba a ikgolaganya le maphata a a amegang go bona gore a ka baakanya phoso jang
7. O emela tautona kwa diphuthegong tsa mafatshe jaaka a laotswe
8. Ofisi ya bothusa tautona e okametswe ke mokwaledi mogolo wa ga mothusa tautona
Go ikgolaganngwa le:
Mr. O. C. Letlhare tel: 3950 821 e-mail:oletlhare@gov.bw

Bodiredi jo bongwe kwa ofising ya ga mothusa tautona

Rre. John Moreti, mothusa mokwaledi yo mogolwane
mogala: 3950917 email:
jmoreti@gov.bw

Mr. Galetshajwe L. Rebagamang, mokwaledi

Mogala: 3950961 e-mail: grebagamang@gov.bw

Ms. Batlhaedi Atamelang, mokwaledi

mogala: 3950958 e-mail: jmatlhware@gov.bw

9. Lephata le le okametseng tiragatso ya mananeo ya puso( Government Implementation and Coordination Office (GICO) e thusa komiti ya khuduthamaga ka bokaedi mo dikgannye tsa itsholelo le khiro. GICO gape e thusa BEAC ka bokwaledi. 

10. go ikuela ofising ya ga mothusa tautona 

Tsweetswee itseng fa ofisi ya ga mothusa tautona e ya go reetsa boikuelo jo bo paletsweng ke go rarabololwa ke lephata kgotsa lekgotla le le lebaneng.

Go tlaa tlhokafala mokwalo  o o supang gore moikuedi o dirile gotlhe mo a ka go kgonang go sala tsamaiso morago kwa maphateng

Thulaganyo ya go ngongorega kwa maphateng a a fa tlase e kgomareditswe fa.

Citizen Enterprises Development Agency ( CEDA) kadimo ya madi

Ø kabo ya ditsha ( lephata la ditsha le matlo))

Ø madi a phenshene, dikhamphane tsa inshorance , le other non-bank financial services ( the Non Bank Financial Institutions)

Ø tsa mhiri le mhiriwa ( Department of Labour & Social Security)

 

 

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.