Local time: Labotlhano, 21 Tlhakole 2020 09:47:02hrs
I am looking for: 

Ofisi ya ga Tautona (OP)
0
1
2
3
4
5
6
Lephata La Merero Ya Ga Tautona
Ka ga Tautona

Lt. General Seretse Ian Khama ke tautona wa gompieno wa lefatshe la Botswana gape e le Kgosi kgolo ya morafhe wa Bangwato. O tshotswe ka ngwaga wa 1953. Rrre Khama o diretse mophato wa sesole sa Botswana e le moeteledipele wa one, mme e rile fa tautona wa pele rre Mogae a tlhatlhama tautona wa nako eo Rre Quett Masire ka 1998, rre Khama a tlhophiwa gonna mothusa tautona.

Lefa go ntse jalo rre Khama ga a aka a tsaya setilo le go tsenelela phutlhego ya sechaba(National Assembly)  le go tsaya ofisi ya bo thusa tautona. Erile ka kgwedi Phukwi 1998 a gapa bomapalamente jwa kgaolo ya Serowe  bokone ka tlhopho ya batho ba le dikete tse tlharo a fenya  wa kganetso wa Botswana National Front ka tlhopho  tse masome a ferabobedi le borataro.Ka kgwedi eo Rre Khama a tsaya setilo mo phutlhegong ya sechaba mme a ikanisiwa ele mothusa tautona.

Rre Khama entse e le leloko la khudutlhamaga ya  phathi ga domokoraga a tlhophiwa go na modulasetilo wa phathi a fenya Rre Ponatshego Kedikilwe modulasetilo wa pele. O ne a eme nokeng ke Tautona Mogae go tsaya maemo mme maduo a ditlhopho a nna botlhokwa ka a na a mmulela tsela ya go nna tautona go tlhatlhama rre Mogae.

Ditiro tsa Ofisi ya ga Tautona
  • Go etelela le go kaela sechaba mo go tsotlhe tse di botlhokwa gore dikeletso , makailelo a sechaba a diragadiwe.
  • Go lomaganya  , go sekaseka  ka kelelelo  mo lefatsheng ka kakaretso kamano ya melawana ya  bodiredi  le ditirelo go netefatsa go diragatsa ditlamelo tsotlhe le go diragatsa ka botlalo  maikaeleloe a sechaba
  • Go sireletsa mo go feletseng le go diragatsa thokgamo gore  dikeletso  tsa sechaba di diragadiwe
  • Go fa thothoetso e e faphegileng mo ditirelong tse di botlhokwa  mo boeteledipeleng jwa bodiredi  jwa tsa melao, tsa ditlhaeletsanyo, tsa kgatiso go netefatsa gore maphata a puso a diragatsa ka botlalo maithomo a bone.
  • Go tlhabolola le go tshegetsa melawana e e lolameng le botsalano  tse di tla diragatsang tswelelo ya sechaba le thokgamo le kagiso ya mafatshe ka kakaretso
Ikgolaganye le Rona

Private Bag 001, Gaborone

Phone: +267 395 0800

Fax: +267 395 0858

Email:op.registry@gov.bw

Tebelopele, Maitlamo, Matshego

TEBELOPELE
Rona re le ba kantoro ya ga tautona re tla etelela Botswana go nna lefatshe la tswelelopele, le le boitsheko la puso ya batho ka batho

BOITHOMO
Re tla netefatsa tsamaiso e e lolameng le go tshegetsa dithabololo ka boeteledipele bo bo dirang le go tsamaisa sentle mananeo le dithulaganyo tsa setšhaba.

MAITSHOLO
BOTHO
Neelo ya ditirelo ka lorato, maitseo, tlotlo le kelethoko
BOINEELO
Boineelo go neela ditirelo ka mokgwa o o lebaneng ka dinako tsotlhe
GO DIRELA MO PONONG YA BOTLHE
Go direla mo pontsheng le ka boikarabelo le bareki mmogo le bana-le-seabe
GO DIRA JAAKA SETLHOPHA
Kopano ke maatla. Go dira mmogo le go tshegetsana go kgotsofatsa bareki
BONOKOPILA
Go ineela go isa ditirelo tse ditlhwatlhwa.

 

Thomo

Lephata la ofisi ya ga tautona le akaretsa ofisi ya ga tautona( e e nang le ofisi ya ga tautona, ya ga mothusa tautona, bonno jwa ga tautona, diofisi tse pedi tsa botautona ba pele, ofisi ya ga mokwaledi mogolo wa ga tautona, mokwaledi mogolo, ofisi ya matona) tona ya merero ya ga tautona le bodirelammuso, tona ya itshireletso le bosekisi. Boikarabelo jwa yone ke go tla ka puso e e lolameng, tshireletso, molao le pabalesego.

Ofisi ya ga Tautona

Lephata la ofisi ya ga tautona le akaretsa ofisi ya ga tautona( e e nang le ofisi ya ga tautona, ya ga mothusa tautona, bonno jwa ga tautona, diofisi tse pedi tsa botautona ba pele, ofisi ya ga mokwaledi mogolo wa ga tautona, mokwaledi mogolo, ofisi ya matona) tona ya merero ya ga tautona le bodirelammuso, tona ya itshireletso le bosekisi. Boikarabelo jwa yone ke go tla ka puso e e lolameng, tshireletso, molao le pabalesego.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.