Go tlhatlhoba HIV
A Ke Kgona Go Lemoga Gore Motho O Na Le Mogare Wa Hiv, Ka Go Mo Leba Fela?

Ga go a nna jalo, ka gore, o ka tshela ka mogare dingwaga, mme o santse o lebega o itekanetse. Motho o ikitse seemo fela, fa a itlhatlhobetse mogare.

 

Tlhatlhobiwa

Go Ka Ntsaya Nako E E Kae Go Itlhatlhobela Mogare Wa HIV?

Gantsi tlhatlhobo e tsaya metsotso e le metlhano, go ya kwa go e e masome mararo, fa go dirisiwa tlhatlhobo e e bofefo. Tlhatlhobo e, ke yone e dirisiwang thata lefatshe ka bophara, ka maduo a tswa ka bofefo.


Go Itshupa Leng Gore Ke Na Le Mogare Fa O Sena Go Ntsena?

Gantsi go tsaya kgwedi tse tharo gore  mogare wa HIV o itshupe, morago ga o sena go tsenwa ke mogare. Go tswa nako e o tsenwang ke mogare, go fitlhela o fitlhelwa mo mading, e a bo e le nako e o sa itshupeng ka yone ( window-period), mme o le teng. Ka dinako tse dingwe, mogare wa HIV, o kgona go tsaya dikgwedi tse thataro pele ga o ka itshupa.

 

Nako Ya Mogare O Ise O Itshupe E Sireletsegile Go Le Kae?

Le fa tlhatlhobo e ka se supe sepe, ka nako e, selekanyo sa mogare se a bo se le kwa godimo mo mothong yo o mo tseneng. Ka jalo, fa motho a le mosha go tsenwa ke mogare, bodiphatsa jwa go o anamisa bo a bo bo le kwa godimo.

Ka dinako tse dingwe, masole a mmele a kgona go tsaya go ya kwa dikgweding tse thataro go itshupa. Fa gona le kgonagalo e e kwa godimo gore motho a bo a na le mogare, mme ditekeletso di sa supe sepe, ba bongaka ba ka gakolola gore motho a itlhatlhobe morago ga dikgwedi tse tharo, kana tse thataro, ka masole a mogare wa HIV a tla a bo a setse a ka itshupa.

A Mogare Wa HIV, O Fitlhelwa Fela Mo Mading?

Tlhatlhobelo mogare wa HIV, e ka dirwa go dirisiwa madi, mathe, le letlalo le le tswang ka kwa teng ga lerama.

Fa motho yo ke dirisanang le ene a itlhatlhobetse mogare wa HIV,a le nna ke tswanetse go itlhatlhoba?

Seemo sa motho yo o dirisanang le ene, ga se gore ka dinako tsotlhe, ke sa gago. Mo godimo ga moo, go a tle go diragale gore batho ba ba tlhakanetseng dikobo, sebakanyana, ba sa itshireletse, ba fitlhele se se bidiwang discordance fa seemo se tshwana, se bidiwa concordance. Bakapelo ba ba nang le maduo a a sa tshwanang, ba tshwanetse go thusiwa, ka jaana motho yo o senang mogare o ka mo tsena, fa ba ka tswelela ka tlhakanelo – dikobo e e sa sireletsegang.

A Gona Le Dikgato Tse Batho Ba Rotloediwang Go Di Sala Morago, Pele Ga Tlhatlhobo Ya Madi, Le Morago Ga Foo?

Go itlhatlhobela mogare wa HIV, go tsala tlhaka-tlhakano  maikutlo e e kwa godimo ya tenego, le go sa ikamogela seemo. Ka jalo, batho ba tshwanetse go sidilwa ditlhaloganyo go ba baakanyetsa tlhatlhobo, ga mmogo le gore maduo a ka raya eng. Tshidilo-tlhaloganyo e, e dirwa pele ga tlhatlhobo.

Motho o ka itsesewe maduo fela fa a itekanetse sentle mo tlhaloganyong le maikutlo, e bile a ipaakanyeditse go a amogela. Fa maduo a sena go tswa, motho o boa gape a sidilwa maikutlo. Ka go santse go na le go sa lebeng batho sentle, le go ba kgetholola, fa o tsaya kgato ya go itlhatlhoba, o tshwanetse go bo o itshekatshikile, e bile o ipaakantse.

Fela, go itse seemo sa gago go ka go thusa ka ditsela di le mmalwa, jaaka go bona thuso ya bongaka, le go baakanya bokamoso jo bo nitameng.

 

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.