Local time: Laboraro, 26 Tlhakole 2020 03:18:57hrs
I am looking for: 

Lekalana le le lomaganyang ditiro tsa AIDS (NACA)
0
1
2
3
4
5
Thibelo le Tsibogo

Goromente wa Botswana o dirile maitlamo a go nna le maduo a ‘Zero NEW INFECTIONS BY 2016). Lenaneo la bodirelo la setshaba la go dirisa maiteko a go thibela mogare wa HIV mo Botswana le mo maemong a tshwanang le tebelopele o diragatsa lenaneo la thibelo ka mashetla,go aga lenaneo la National Strategic Framework,le le tla tswalang diphatha tse di leng teng mo go direng mananeo ga gompieno le go oketsa,go tshwaraganya le go godisa go tsiboga ga setshaba.Maano kgatelelo a legato le le latelang  la National Strategic Framework(NSF)le go feta,e tshwanetse go nna a gidisa ithibelo mogare.UNAIDS e tlhalosa ‘scaling up’ e le go netefatsa gore maano a a lolameng a ithibelo mogare e e ikaegileng mo bosuping,a bona kanamiso e e kgotsofatsang,tiriso e e kwa godimo e e kgotsofatsang,tiriso e e kwa godimo e e mashetla mo nakong e e tshwanetseng go re e bontshe/supe maduo a a kwa godimo a botsogo mo setshabeng.

 
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.