Lekalana le le lomaganyang ditiro tsa AIDS (NACA)
0
1
2
3
4
5
Tlhokomelo Le Tshekatsheko
Tlhokomelo le tshekatsheko ke tiro e kgolo e e baying lenaneo lotlhe la go tsiboga ga setšhaba. NACA e diragatsa tiro e, ka lephatana la tlhokomelo le tshekotsheko. Jaaka leroborobo la HIV le AIDS le gola, kitso le ka tsa madi le ditoga maano le dintlha tse dingwe di oketsegile. Ka ngwaga wa 2003 lefatshe la Botswana le ne la simolodisa lenaneo la setšhaba la Tlhokomelo le Tshekatsheko, Botswana HIV and AIDS Response management Systems ( BHRIMS), jaaka leotwana la go tlisa kitso e e dirilweng ke batsaakarolo ba ba farologanyeng e bile ba direla mo mehameng le mafelo a a farologanyeng go dira ga mmogo go tla go kala tswelelopele ya ntwa kgatlhanong le leroborobo. Mo go tsotlhe, BHRIMS ke maduo a go lemoga botlhokwa jo bo tseneletseng jwa kitso e e matsetseleko mo go simolodiseng mananeo, taolo ya mananeo le tshekatsheko.
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.