Local time: Matlhatso, 21 Phukwi 2018 09:56:12hrs
I am looking for: 

Lekalana le le lomaganyang ditiro tsa AIDS (NACA)
0
1
2
3
4
5
Pego ya bogare jwa sephatlo sa ngwaga wa lekgotla la Setshab...
Ditiro tsa konokono tsa M & E

Nngwe ya maikarabelo a konokono a NACA ke go latedisa tswelelopele ya mananeo a sechaba a HIV le AIDS ka nako tsotlhe. Se, se ka rurifatswa ka matsetseleko a magolo mo tatedisong ya mananeo a go lemoga maduo le phitlhelelo jaaka go tlhalositswe mo National Monitoring & Evaluation Framework. Kwa bokhutlong, pegoya bogare jwa sephatlo e e ntsheditsweng National AIDS Council go bona seemo sa mananeo a a dirafaditsweng. Go fitlheng fa, lefatshe la Botswana le ntse le latedisa tswelelelopele ya mananeo a setshaba le ditiro tse di latelang:
• Bogakolodi le go itlhatlhobela mogare (HIV) [HIV Counselling & Testing]
• Go itlhaopela tlhatlhobelo mogare le bogakolodi- VCT: e abiwa kemaphata a e seng a puso a a fang ditlamelo jaaka Tebelopele, Botswana Christian AIDS Intervention Programme (BOCAIP), Botswana Family Welfare Association (BOFWA), mananeo a ba botsogo ba ba ikemetseng ka nosile dingaka tse dingwe tsa malwetsi otlhe.
• Itlhatlhobelo mogare wa HIV jaaka e dirwa kwa  dikokelwaneng tsa puso.
• Thibelo mogare go tswa mmangwana go ya kwa loseeng (PMTCT)
• Lenaneo la go tsaya diribatsi-Lenaneo la MASA (ARV)
•  Lenaneo la go tlhokomela dikhutsana.
• Lenaneo la go tlhokomelela balwetsi kwa malwapeng(CHBC)
• Go tsaya le go abela dikausu.
• Dintsho mo bodireding jwa seshaba.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.