Local time: Sontaga, 22 Phukwi 2018 14:53:12hrs
I am looking for: 

Lekalana le le lomaganyang ditiro tsa AIDS (NACA)
0
1
2
3
4
5
Botswana HIV and AIDS Response Information System (BHRIMS)
About BHRIMS

It has already been mentioned elsewhere that the National Response has been promulgated on key structures that form the basis for its machinery. The Botswana HIV and AIDS Response Information System (BHRIMS) has been set up to facilitate the flow of information; provide linkages between stakeholders; as well as to institute a national database across the national response.

The Botswana HIV and AIDS Response Information Management System (BHRIMS) was developed due to the recognized need to gain better understanding of the HIV and AIDS interventions in the country, generate adequate information on the response, and improve the utilization of generated information for program planning, policy formulation and appropriate allocation of available resources.

Maikaelelo

• Go simolodisiwa ga taolo le tshekatsheko ya didirisiwa
• Go rotloetsa go boloka le go sekaseka kitso e e leng teng mo magatong otlhe a leng teng mo lefatsheng
• Go fitlhelela kitso ka ga HIV le AIDS
• Go oketsa tiriso ya dipego le kitso/melaetsa e e leng teng go dirisiwa
• Go tsweledisa kgakologelo ya go tsibogela HIV le AIDS ga setšhaba
• Go rotloetsa go kgobokanya kitso, tshekatsheko, go bega, go boloka, le go kgaogana kitso ka HIV le AIDS mo gare ga batsaakarolo
• Go rotloetsa thulaganyo ya mananeo a HIV le AIDS ee nang le bosupi
• Go tsweledisa kgakologelo ya go tsibogela HIV le AIDS ga setšhaba

Ditshetla Tse Di Kaelang Tsa Bhrims

• Go botlhokwa go dumelana ga botlhe go tokafatsa melaetsa le dikitso ka ga HIV le AIDS, M & E go ka tsaya kgato.
• Go akola mokgwa o o motlhofo wa thulaganyo le tsamaiso o o bonolo go itlhaloganya le go tshegetsa thulaganyo e.
• Go disa thulaganyo e ga BHRIMS go tsamaelana le thomo ya setšhaba ya NACA ya go kokoanya le go rurifatsa molaetsa le dikitso le go sekaseka melaetsa ya M & E go tsibogela setšhaba.
• Go gokagana ga makgotla le ba tsaya karolo go akola go dira mmogo melaetsa ya M & E go tsibogela setšhaba.

Botlhokwa Ba Ponalo Ya Thulaganyo Ya BHRIMS

• E di tshetla tse dintsi ka popego, go tsamaelana le go lemoga fa HIV le AIDS e se kgwetlho ya botsogo fela mme e le la ntlha nngwe ya tlhabololo jalo go tlhokega seabe sa botsaya karolo
• Go na le kgatelelo ya go fefosa melaetsa- ditselana tse di supang kwa pele le kwa morago di kaya botlhokwa ba go arogana melaetsa, go tswa morafheng go ya kwa godimo le go boela ko tlase kwa merafheng. Se se netefatsa gore kabelano melaetsa ga e tseye tsela e le nngwe go ya fela kwa godimo ka le bone ba ba isang molaetsa ba ka tlhaela ke letsapa le go rolwa dithata tsa badiri e le bakaulengwe.
• seemo sa NACA jaaka boremelelo ba melaetsa le dikitso – dipadi tsotlhe di felela fa, pele ga di isiwa kwa National Aids Council (NAC). Ka go sena bape ba ba begang ka tlhamalalo kwa NAC, go thusa NAC go dira sentle le M & E le go tsepamisa mokgwa wa pego. Se se botlhokwa go dira motlhale o le mongwe wa setšhaba wa pego mo M & E e le se se dumetsweng go ya ka fa botlhoking jwa setšhaba

Outcome Monitoring and Impact Evaluation

BHRIMS also undertakes to assess outcomes and impact of the national HIV AND AIDS response, using nationally and globally agreed indicators such UNGASS, SADC, Universal Access and many others.  Projects undertaken in this area include Second Generation HIV AND AIDS Surveillance led by Ministry of Health, Botswana AIDS Impact Surveys (I, II and III) done in collaboration with Central Statistics Office, Special Studies such the Demographic Impact Study of 2006, Economic Impact Study of 2006, HIV AND AIDS Projections of 2008.  Below are examples of some indicators derived from Surveillance and UNGASS projects.

Setlhopha sa ba boitseanape – mabaka a pereko

• Go thusa ka kaedi ya tsa boranyane mo tiragatsong ya lenaneo la BHRIMS
• Go thusa ka tsa boitseanape mo mananeong a BHRIMS, mekgwa ya go dira le lenaneo la tiro
•  Go thusa ka bogakolodi mo go wetseng tshekatsheko ya dikaedi tsa go dira tiro
• Go neela bogakolodi  mo go dirweng ga dikaedi tsa tsamaiso kwa mehameng le kwa dikgaolong 
• Go thusa ka bogakolodi mo go rulaganyeng le go tshwaraganya didirisiwa tsa patlo dipalo le ditiro tse di ka kgonagalang
• Go thusa ka bogakolodi  mo go tlhameng le go diragatsa lenaneo la bokgoni jwa go wetsa ditiro
• Go kaya tsela  ka tiriso ya dipalo tse di bonweng

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.