Local time: Sontaga, 22 Phukwi 2018 14:47:06hrs
I am looking for: 

Lekalana le le lomaganyang ditiro tsa AIDS (NACA)
0
1
2
3
4
5
Thomo,Maitlamo, Tebelopele,Maitsholo le Maikaelelo
Thomo

Boikarabelo jwa NACA mo Botswana

Maikaelelo a magolo a lekgotla le le lwantshang AIDS mo Botswana la NACA ke go dira le go ema nokeng tshwaragano, thulaganyo le thotloetso ya go diragadiwa ga mananeo a setšhaba go lepalepana le HIV/AIDS.  NACA e na le boikarabelo jwa go rulaganngwa ga mananeo a AIDS mo mabakeng otlhe. Se se akaretsa go dirwa ga melawana le ditselana tse di ka lwantshang AIDS. Go dirwa ga lenaneo la setšhaba la HIVle AIDS, lenaneo la tiragatso la BCIC kana tsamaiso epe fela e e tlhokang go dirwa le go engwa nokeng ke ba-na-le-seabe, e rwalwa kwa tlhogong ke NACA jaaka boikarabelo jwa yone jo bogolo. Thulaganyo ya go akaretsa HIV/AIDS mo maphateng a puso, dikolo le mekgatlho e mengwe, go tlhoka go emelwa ka dinao. NACA e tlhomamisa gore HIV/AIDS e akarediwa mo ditirong tsa letsatsi le letsatsi tsa maphata le makalana. Lenaneo la National Strategic Framework (NSF 2003-2009) le tlhalosa ka botlalo maikarabelo le ditiro tsa NACA le mhama e mengwe e e nang le seabe mo tiragatsong ya Minimum Internal Package (MIP). NSF e dirilwe go lebilwe thata lenaneo la ditlhabolo la setšhaba.

 Bokgoni jwa mehama yotlhe mo go lwantsheng HIV/AIDS bo bonala sentle kwa dikgaolong. Ke boikarabelo jwa NAC, e dirisa lephata la dikgaolo, go bona gore lenaneo la setšhaba le isiwa kwa bathong. Go akarediwa ga HIV/AIDS mo mananeong a ditlhabololo a dikgaolo ke kgatelopele fela e tona. Ditiro tsa ba dikgaolo di tlhomamisiwa sentle ke komiti ya maphata ya twantsho mogare(Multi-Sectoral AIDS Committee le ya dikgaolo ya DDC.

NACA gape ke motshwarateu fa go tla mogo tlhomeng le go diragatsa mananeo a a tsepameng a go tsosolosa setšhaba le go ela tlhoka gore bodiredi bo eme sentle go ka diragatsa maitlamo a lekgotla le.


 

Maitlamo

Go etelela le go tshwaraganya tsibogo ya sechaba e e farologaneng ya segajaja sa HIV le AIDs

Tebelopele

NACA e tla nna moeteledipele mo ntweng kgatlanong le ntwa ya HIV le AIDS

Maitsholo

Mo godimo ga tshetlana ya bodiredi jwa sechaba, NACA e rotloeta: Botho, tirisano mmogo, go nonotsha, go dira mmogo, go thama le go nna botlhale

Maikaelelo

Maikaelelo a lekalana le le lwantshang AIDS la NACA ke:

• Go rulaganya , go tlhabolola le go kaela lefatshe leno tsela ya go diragatsa mananeo a a itebagantseng le HIV le AIDS
• Go tsamaisa le go tlhoma lenaneo la HIV le AIDS le le supang tsotlhe tse di tshwanetseng go dirwa pele mo maphateng otlhe
• Go tshwaraganya mananeo a makgotla a ikemetseng le a setshaba le go rulaganyetsa gore dikgang tsotlhe tsa HIV/AIDS di lomagane sentle mo makalaneng otlhe
• Go tlhoma lenaneo la setshaba le le ka dirisiwang go sekaseka maikutlo a batho
• Go tsamaisa go tlhabololwa le go diragadiwa ga thulaganyo ya dipatlisiso
• Go rotloetsa le go kopa madi go itebaganya le dikeletso tsa setshaba mo go tsa bodiredi, bokgoni le tirisanyo
• Go di goga kwa pele mo go anamiseng dikgang le ntwa kgatlhanong le HIV/AIDS

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.