Lekalana le le lomaganyang ditiro tsa AIDS (NACA)
0
1
2
3
4
5
Tshedimoso
Tshedimoso

Mo dingwageng tse di masome a mabedi tse di fetileng Botswana e tsere boikarabelo ja go tsibogela HIV le AIDS. Tsibogo e, e tsile ka ngwaga wa 1987 e le National Aids Control Programme(NACP) ka fa tlase ga bodiredi ba botsogo. Tebelopele ya ngwaga o le mongwe (STP) e ne ya tlhongwa go fefosa tsibogo ya lefatshe mo mogareng waHIV le AIDS. Se se salwa morago ka bofefo ke thulaganyo ya lenaneo la dingwaga tse tlhano.ka nako e, bodiredi ba botsogo bo ne bo tlhokometse tsibogo e ya setšhaba , bogole ka e le kgwetlho ya botsogo. Lenaneo la setšhaba le le sekasekilweng la HIV le AIDS le ne le tlhalosa ka go amega ga puso le letlhakore ka le bopile ditsela tsa tsamaiso ts di lebaneng. Lenaneo la bo le supa hela e seng go tsaya karolo ga mohama wa botsogo mme le mehama e mentsi ka go farologana. Maduo ya nna gore medium Term Plan (MTP II- 1997-2002) la hupediwa ke go tlhagisiwa ga lenaneo la setšhaba mme la ikaelela go diragatsa ditumelo tse tsa botlhokwa.


Kgabagare komiti kgolo ya setšhaba ya AIDS (National Aids Council) ya simolola go tlhokomela tsibogo ya setšhaba mmogo le NACA e dira e e okametse. NACA jalo ya tlhongwa ka lefhoko la ga tautona ka di 14 December 1999 e le mo bodireding ba botsogo. Morago e ne ya sutelediwa kwa bodireding ba ga tautona ka dithata le thomo ya bodiredi. NACA ya simololwa jalo ka go lemoga gore HIV le AIDS ga se fela kgwetlho ya botsogo e e lebaneng lefatshe mme e tsisa botlhabetsi mo go tsa morafe le itsholelo go ka tlhabololwa. Boammaruri bo bo agelelwa ke go thatafala ga HIV le AIDS, mme go tlhoka tsibogo ya setšhaba le boeteledipele bo bo nonofileng go netefatsa go tsaya karolo ga ba ba mo gae le bana- le –seabe ba mafatshe a sele le go abelana ditiro le boikarabelo.


National Strategic Framework (NSF 2003-2009) ya tswelela mo boemong ba NTP II mme ya nna yone tsela ya NACA go diragatsa dithomo tsa tsibogo ya setšhaba.
Ka bokaedi ba batho ba Botswana, National Aids Council, Tebelopele ya 2016 le makalana a puso, bana-le-seabe, le makgotla a morafhe, NACA ya kgona go diragatsa tse dingwe.


• Go neela bokaedi le go rulaganya tse di botlhokwa ka thulaganyo go baakanya seemo kgatlhanong le segajaja.
• E kgona go dira dithulaganyo le mananeo a a lebaneng
• E dirile ditsela tsa go dira didirisiwa le metlhale ya go disa le go tlhatlhoba go tswelela ga tsibogo e ya lefatshe. 

 

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.