Local time: Matlhatso, 19 Diphalane 2019 23:55:42hrs
I am looking for: 

Twantsho Tshenyetso Setshaba le go Gopela Itsholelo (DCEC)
0
1
2
3
4
5
6
Thibelo tshenyetso setshaba
Kgang kgolo ya maiteko a thibelo tshenyetso setshaba

Kgang kgolo ya maiteko a thibelo tshenyetso setshaba (CCP) kego fokotsa ditshono tsa tshenyetso setshaba mo maphateng a puso le bodirela setshaba lego gakolola ba ema nosi ka twantsho tshenyetso sechaba.

Tshekatsheko ya kgetsi

Le ke lekalana lele botlhokwa  lele tlhatlhobang tsamaiso ( melawana, tsa molaong, tsamaiso ya lephata le ditaelo), ee itebagantseng le karolwana ee mo lephateng. Mosola wa lone kego senola bokowa mo tsamaisong lego neela dikgakololo ka methale yago tokafatsa seemo.

Thuto seka dipuisano

Maiteko a twantsho tshenyetso setshaba a neele boeteledipele mananeo le bogakolodi jwa go tsamaisa maphata ka maikaelelo ago tokafatsa boeteledipele. Le dira le thuto seka dipuisanyo tsa thibelo tshenyetso setshaba. Ditselana tsa thibelo tshenyetso setshaba di akaretsa tsedi latelang

 • Go tsibosa lego diragatsa melawana ya maitsholo a mantle, go direla mo pontsheng lego nna le boikarabelo.
 • Ditselana tsa go thibela tshenyetso setshaba
 •  Tshekatsheko ya diphatsha tsa tshenyetso setshaba
3. Go baya badiri ba lephata twantsho tshenyetso setshaba le kgoelo itsholelo ko maphateng a puso

A ke maiteko a twantsho tshenyetso setshaba ago abela badiri maphata a mangwe a puso. Maikaelelo kego tokafatsa twantsho tshenyetso setshaba mo maphateng a puso ka ditsela tsedi latelang:

 • Go tsena ntlo le ntlwana ka dikgakololo tsa twantsho tshenyetso setshaba
 • Tshekatsheko ya maiteko aa teng a twantsho tshenyets setshaba
 • Go thama dikomiti tse disha tsa thibelo tshenyetso setshaba le go aga bokete jwa tsedi teng.
 • Tsamaiso ya go tlhabolola ditsela tse disha tsa twantsho tshenyetso setshaba.
Bodiredi jwa go kopa dithuso/Bogakolodi ko ntle

Maiteko a twantsho tshenyetso setshaba a isa baitsaana ko maphateng a bodirela pusong  fa ditsamaiso le melawana e mesha e diriwa. A thusa gape fago tlhokega bogakolodi jwa thibelo twantsho tshenyetso setshaba ka bonako. A ka thusa gape go tlhabolola melawana ya maitsholo a mantle

Komiti ya thibelo tshenyetso setshaba

Le ke lekalana le maikaelelo a lone e leng go goga ko pele ditselana le maiteko a maphata a puso a twantsho tshenyetso setshaba. Maikarabelo a lone kego elatlhoko tsamaiso ya maphata le go netefatsa gore ga gona ditshono dipe tsa tshenyetso setshaba.

 •  Go netefatsa  tatelelano ee siameng, go lomaganya lego diragatsa mananeo a thibelo tshenyetso setshaba.
 • Go amogela lego sekaseka dipego tsa tshenyetso setshaba lego tsaya dikgato tsedi lebaneng.
 • Go itsise badirela puso ka dilo tsedi bakang tshenyetso setshaba le ditlamorago tsa teng.
 • Go nna le maitsholo a mantle mo bodirela pusong
Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.