Local time: Matlhatso, 19 Diphalane 2019 23:52:27hrs
I am looking for: 

Twantsho Tshenyetso Setshaba le go Gopela Itsholelo (DCEC)
0
1
2
3
4
5
6
Tshekatsheko ya bodiphatsa jwa tshenyetso setshaba
Tshekatsheko ya bodiphatsa jwa tshenyetso setshaba ke eng?

Tshekatsheko ya tshenyetso sechaba e (go dupiwa ga yone), ke go lebelela ka kelotlhoko gore ke eng sese ka dirang gore go nne le tshenyetso sechaba. Ke leano lele ka dirisiwang go lemoga le go sekaseka bodiphatsa jwa tshenyetso sechaba mo tsamaisong le gotla ka metlhala e e ka itepatepanyang le bodiphatsa jo.
O ka sekaseka jang bodiphatsa jwa tshenyetso setshaba?
Go salwa morago ditsela tsedi latelang:

  • Sa ntlha - Supa matshosetsi a tshenyetso sechaba.
     Supa matshosetsi a seemo sengwe le sengwe o bo o sekaseka botona jwa matshosetsi a.
  • Sa bobedi - Sekaseka o bo o kala kgonagalo ya tshenyetso sechaba mo kgwebong ya gago.Mo matshosetsing a tshenyetso sechaba go tshwanetse ga papamala gore ke mang yo o ka amegang. Go ka go thusa gotswa ka tsela ee maleba yago laola seemo kgotsa matshosetsi a.
  • Sa boraro - Sekaseka bodiphatsa o bo o tswa ka ditselana tsago itepatepanya le matshosetsi a. Fa o setse o bone bodiphatsa jo, jaanong tsaya tshwetso ya gore o tsile go dira jang.O ka sekaseka jang bodiphatsa jwa tshenyetso sechaba? Go salwa morago ditsela tsedi latelang:
  • Sa bone - Boloka/babalela dipatlisiso tsa gago obo odi tsenya mo tirisong.Go dirisa maduo a tshekatsheko ya bodiphatsa jwa tshenyetso sechaba go ka dira pharologanyo...
  • Sa botlhano - Nna o lebelela dipatlisiso tsa gago o bo odi fetola fa go tlhokega go itepatepanya le seemo. Go botlhokwa go tsenya leitlho le le tseneletseng mo go se o se dirang mo tsamaong ya nako.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.