Local time: Matlhatso, 07 Sedimothole 2019 23:18:47hrs
I am looking for: 

Twantsho Tshenyetso Setshaba le go Gopela Itsholelo (DCEC)
0
1
2
3
4
5
6
Puso e ntle, go direla mo pontsheng molao
Puso e ntle, go direla mo pontsheng molao

Botswana e ntse e le sekgantswane sa Aforika ka lebaka la puso ya batho ka batho. Go gola mo ga puso ya batho ka batho go diriwa ke maiteko a puso e ntle le go obamela melao ya lefatshe. Puso le badiri ba yone le bana le seabe ba na le maikarabelo mo molaong. Go dimo ga moo, melao e tlhamaletse, ea anamisiwa, gae fetoge kgapetsakgapetsa, gae tsietse e bile e babalela ditshwanelo, go akaretsa le pabalesego ya batho le ya dithoto. Tsela e melao e thaiwang ka yone, e bo e diragadiwa, e motlhofo e bile gae gatelele gape e bonako. Melao ea tlotlwa le katlholo e diriwa ke badiri ba ba itseng tiro, ba ikemetse ka nosi gape ba na le maitsholo a mantle, babueledi kgotsa baatlhodi, ba palo ee lekaneng, ba na le didirisiwa tse di lekaneng gape ba supa boleng jwa setšhaba se ba se direlang.


Botswana e ntse e le lefatshe le le nang le dipalo tse di ko tlase tsa tshenyetso setšhaba gape lele mo maemong a mantle lefatshe ka bophara. Se se supiwa ke lephata la go direla mo pontsheng la mafatshefatshe la tshenyetso setšhaba (Transparency International’s Perception Index). Maduo a, a ntshitswe ke mananeo a twantsho tshenyetso setšhaba le tsamaiso ya molao jaaka kgotla tshekelo ee bulegileng. Dipalo tsa ditshekpo le dikatlholo tsa lephata la twantsho tshenyetso setšhaba le go gopela itsholelo di ko godimo go ya ka maemo a mafatshefatshe.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.