Local time: Matlhatso, 07 Sedimothole 2019 23:48:02hrs
I am looking for: 

Twantsho Tshenyetso Setshaba le go Gopela Itsholelo (DCEC)
0
1
2
3
4
5
6
Tsotlhe tse di tshwanetseng go dirwa
Tsotlhe tse di tshwanetseng go dirwa

Go tsweledisa go lebelela le gon seka seka maduo

Tshekatsheko e, e tlisa bogakolodi mo tseleng e e ka tsewang fa go lwantshiwa/thibelwa tshenyetso sechaba, sekai ( tshekatsheko ya dikgetsi le bogakolodi). Ga e a direlelwa go tsenelela thata ka gore seemo sengwe le sengwe se na le dikgwetlho tsa sone ka jalo motho o tshwanetse a nna a fetola mokgwa o a sekasekang ka teng gore a kgone go itebagannya le seemo sa teng

Tsela e e tsewang

·         Go itebagaya le go sekaseka seemo mo tirong

o    Tlhalosa seemo sa mo tirong ka go tsenya leitlho le le tseneletseng mo go tse di latelang

-       Ditsela tse di laolang dithoto.

-       Go babalesega ga dithoto mo bogodung, seemo sa bosa le go senngwa ke sengwe fela jalo jalo.

-       Go babalesega ga mekwalo le dipego.

-       Seemo le tshimologo ya dithoto, tse di ntshitsweng le tse di amogetsweng.

-       Tshireletso ya mafelo a go beelwang dithoto teng.

o    Go tshwantshanya le maphata a a nang le seemo sa pereko se se tshwanang.

o    Seka-seka se se ka tswang se sa tsamaya sentle mo nakong e e fetileng se dirwa ke seemo sa mo tirong .

o    Tshekatsheko e e tseneletseng ka se se ka senyegang mo seemong se se teng.

o    Tshwantshanya seemo sa jaana le tse di tlhokegang

  • Supa ba na le seabe

o    Badiri ba dithoto le ditirelo ke bo mang?

-       Ba dira dithuto le ditirelo dife?

-       Ba bonwa jang?

-       A ba kwadisitse?

-       Maitsholo a bone ke a a ntseng jang?

-       A madirelo a bone a sekasekilwe?

-       A gaba ise ba amane gope le borukutlhi?

o    Badirisi ba dithoto le ditirelo ke bo mang?

-       Ba solofela eng?

-       Dithuso le ditirelo di fiwa jang

-       Maemo a dithuso le ditirelo

-       Maemo a ditirelo le ditiro

-       Dipotso le dingongorego tsa bone di arabiwa jang?

o    Bagaisanyi ke bo mang?

-       Tshwantshanya maduo le a ba bangwe ba ditiro le ditirelo tseo

-       Kgaisanyo e e senang matswakabele

o    Badiri

-       Tsa ipabalelo le boitekanelo

-       Ithuthuntsho le tlhabololo

-       Go kgothatsa

  • Lebelela tse di latelang

o    Melawana ya theko le dimpho.

Melawana ya theko le dimpho

-       Mehuta e mmalwa ya ditumalano tse compone eka tsenang mo go tsone fa e reka dithoto le ditirelo, bodiredi, diemo tsa tumelano kgotsa ditsela tse di amogelesegang tsa go letlelela go dira go sena teseletso; go rutuntsha babereki mo tsamaisong ya theko; mehuta ya selekanyo sa theko; mehuta ya go laola dithoto; go laola mekwalo le dipego; pabalesego ya dikitso tsa go reka; go babalesega ga botlhale jwa batho jo bo kgethegileng ( sekai ditshwantsho tsa dikago le boranyane); di ka dira gorebabereki ba dithito le bodiredi ba fitlhele ba tsaya ditshwetso tsedi kgethegileng.

-       Melawana ee amogelesegang ya theko dithoto

o    Melawana ya go bega borukuthi

-       bega maitsholo a a ntseng jang?

-       bega jang

-       Pabalesego ya baba begang/itseseng

-       Go nna teng ga ditsela tse di motlhofo tsa go bega

-       Ditsela tse di siameng tsa go fa phetolo

-       Go atswa mmegi

o    Melawana ya maitsholo

-       Seemo sa maitsholo sa bodiredi/badiri

-       Seemo sa maitsholo sa badiri ba dithoto le ditirelo

-       Seemo sa maitsholo sa banaleseabe

-       Tsela yago gatelela molaetsa

-       Go rutuntsha lego laola seemo ka nako tsotlhe

o    Tsela ee siameng ya maitsholo

-       Go batla lego amogela dimpho ese kafa molaong; go ikgatholosa molao; botlhaswa jo bo latlhang madi le dithoto tsa compone; boferefere lego ikgatholosa melawana ya lephata;  go seka o bega kgotlhang ya dikeletso; bogodu; go itirelela fa o dirisana le badiri ba dithoto le bodiredi le ba dikago; go sala morago melawana ee tsamaisang lephata. Kgato ee lebaneng  kgatlhanong le baba ikgatholosang melao ga mmogo le bagogi, balaodi fa maitsholo a bone a amana le ditiragalo tse.

  • Ke melawana/ tsamaiso efe ee laolang ditirelo tsa badirisi ba dithoto le ditirelo mo karolong e ya go dira?

o    Go obamela morago melawana ee teng ya theko

o    Go obamela melawana ya puso ee teng (sekai dikeletso tsa setshaba and reservations)

o    Go ela tlhoko tikologo

o    Go ela tlhoko selekanyo sa dithoto le bodiredi ga mmogo le ka fa di kgaogantsweng ka teng.

o    Go obamela tsamaiso ya theko le thekiso ya dithoto

  • Ke mang yoo itebagantseng le eng? Fa re lebeletse maitlhamo aga tautona...the four D

o    Bega bokowa bobo teng fa ba dira tiro ya bone

  • Supa balebeledi baba ka nnang teng le kgonagalo ya go dira lele seopo sengwe le bone:

o    Go bosupi jwa maaka

o    Go fetola  dipego le mekwalo e mengwe ka bo kukuntshwane

o    Go senya bosupi

o    Go kgoreletsa kgotsa go gana go thusa (karolo ya lesome le boroba bobedi ya molao wa CEC)

o    Go fa bosupa mabapi le ditumalano le palo-balo ( karolo 29,30,32, ya molao wa CEC)

  • Tswa ka ditsela tsedi ka itepatepanyang le mathata a:

o    Jaaka bogakolodi jwa dipego tsa twantsho tshenyetso sechaba

o    Kgotsa bogakolodi fago begiwa

o    Kgotsa jaaka tswelediso ya pego morago ga maiteko a mangwe a twantho tshenyetso setshaba ( sekai thuto seka dipuisano le methale e mengwe ya bogakolodi.)

  • Rulaganya obo o diragatse ditselana tsa bogakolodi.

o    Baya nako ya gore gobo go weditswe tiro

o    Buisana obo o dumelane le ditselana tse, le modirisi wa dithoto le ditirelo

o    Seegela madi fa thoko aa tlaa dirisetswang ditirelo/ditselana tse.

o    Rekisetsa bana le seabe ba bangwe megopolo e, baba botlhokwa mo katlegong ya tiro e.

  • Go lebelela lego sekaseka maduo:

o    Go batlisisa lego botsa dipotso

o    Go batlisisa ka go garumela ga dipolokelo tsa botsipa ( botsipa bo dirisiwa fela ka nako  ya bone). Fa o seana go kgalemelwa diragatsa morago ga makgetho a mane. Sekaseka dikitsiso kago latelelana ga tsone.

o    Dipotsoloso

o    Diphatsa le taolo dia lebelelwa, di sekasekiwe lego fetolwa kgapetsakgapetsa ke bogogi ( nako le maitlamo ago wetsa tiro)go raya gape lego itebaganya karolwana ya ntlha..

o    Go elela badirisi ba dithoto le ditirelo

 

Tshoboko

Go sekatseka ke tselana ee ka dirisiwang go tsaya dikgato tsa go thibela tshenyetso sechaba  mo tsamaisong ya go reka dithoto le ditumalano tsa teng. E ka nna le mosola thata mogo baba simololang ba iphitlhela ba lebagane le mathata ago lwantsha tshenyetso setshaba mo thekong ya dithoto lemo ditumalanoong mme go sena seemo seba ka tshwantshanyang le sone. Tsholofelo ke gore go tlaa solofela molemo maloko a dikomiti tsa thibelo tshenyetso setshaba le ba bangwe baba mo maphateng le maphatana aa neetsweng boikarabelo jwa go etelela pele maiteko a twantsho tshenyetso setshaba ba dirisa tsamaiso yago laola diphatsa.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.