Local time: Laboraro, 23 Diphalane 2019 00:50:29hrs
I am looking for: 

Twantsho Tshenyetso Setshaba le go Gopela Itsholelo (DCEC)
0
1
2
3
4
5
6
Borukutlhi jwa madi bo diragala kae?
Borukutlhi jwa madi bo diragala kae?

Borukutlhi jwa madi bo tlhokega mo go direng dipoelo tsotlhe tsa madi tse di seng mo molaong, bo ka diragala gongwe le gongwe mo lefatsheng. Bontsi jwa nako dirukutlhi di dirisa mafelo a a sa tshabelelweng ke borukutlhi kgotsa mafelo a a senang mananeo a twantsho borukutlhi jwa madi a a tsepameng. Maikaelelo a borukutlhi jo ke gore dirukutlhi di nne le madi a boferefere, dirukutlhi tse di rata go isa madi ko mafelong a a nang le mananeo a madi a a sa fetogeng kgapetsa kgapetsa.


Borukutlhi jwa madi bo ka tswa bo tseneletse mo mafelong mangwe go laolwa ke seemo sa madi ao. Sekai, mo peong ya madi, madi a bolokelwa gaufi le ko a dirisiwang teng, mme gase ka dinako tsotlhe.


Mo legatong la bobedi serukutlhi se ka tlhopha kgwebo e tona kgotsa banka ya mafatshefatshe ,kgotsa lefelo lengwe le le nang le dithuso kgotsa didirisiwa tsa madi tse di popota. Mo legatong le,madi a ka fetisiwa fela mo dipolokelong mo mafelong a a farologanyeng mo go ka sekeng go iponatse gore a ya kae.
Ko bofelelong  dirukutlhi di ka tlhopha go beeletsa madi  ko mafelong  a mangwe fa ele gore a tserwe mo itsholelong kgotsa mafelo a a fang seemo sa go beeletsa a se mantsi.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.