Local time: Laboraro, 13 Ngwanatsele 2019 01:33:34hrs
I am looking for: 

Twantsho Tshenyetso Setshaba le go Gopela Itsholelo (DCEC)
0
1
2
3
4
5
6
What is the connection with the society at large?
What is the connection with the society at large?

 

Go duelelwa kgokgontsho

Ka lwetse 2001,Lekgotla la Financial Action Task Force (FATF) le ne la godisa maikaelelo a lone go feta tsietso ya madi, le tla a bo jaanong le itebagantse le tsietso ya boitsaanape mo lefatsheng ka bophara go lwantsha bokebekwa jwa madi.
Lekgotla le, le dumetse la ba la ntsha ditshetlana tse disha tsa go lwantsha borukutlhi jwa madi, mme le ngoka mafatshe go le amogela le bo le le dirisa. Go diragatsa megopolo e e kgethegileng, go tlaa kganela bokgoni  jwa go tsenelela maranyane a madi a mafatshefatshe. Tumalano mo ditsetlaneng tse di kgethegileng di tlama maloko go:

  • Tsaya kgato ka bofefo go baakanya le go tsenya mo tirisong didirisiwa tse di tshwanetseng tsa mafatshefatshe.
  • Go latofatsa bao ba rotloetsang tsietso, ba ba e diragatsang le mekgatlho ya tsietso.
  • Emisa le go gapa dithoto tsa dikgokgontshi
  • Bega metsamao yotlhe ya madi e e belaesegang e amana le tsietso
  • Ntsha dithuso tsotlhe tse di kgonegang go thusa mafatshe a mangwe ka go lwantsha borukutlh
  • Gatelela melawana ya twantsho tshenyetso setšhaba le mekgwa e e ka thusang ka go farologana.
  • Tiisa sesupo sa babereki lefatshe ka bophara le kgolagano ya selegae ya boranyane jwa tsamaiso ya madi.
  • Netefatsa fa makgotlana a boithaopi gore one aa akareditswe.
Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.