Local time: Laboraro, 16 Diphalane 2019 20:48:08hrs
I am looking for: 

Twantsho Tshenyetso Setshaba le go Gopela Itsholelo (DCEC)
0
1
2
3
4
5
6
Borukutlhi jwa madi bo ntse jang?
Borukutlhi jwa madi bo ntse jang?

Mo tshimologong ya borukutlhi jwa madi, serukutlhi se tlisa dipoelo tsa yone tse di seng kafa molaong mo go tsa merero ya madi. Go ka dirwa jalo ka go kgaoganya madi a dipalo tse di tona o a dira ka dipalo tse di kwa tlase kgotsa tse dinnye a bo a tsenngwa mo letloleng la dipolokelo, kgotsa ka go reka dingwe didirisiwa tsa poloko ya madi jaaka di cheque,le money orders  tse e a reng go tswa foo di tsewe di tsenngwe mo dipolokelong kwa       dikgaolong /mafatshe a sele.


Fa madi a sena go tsena mo tsamaisong ya madi, go tsena kgato e e latelang. Mo legatong le serukutlhi se fetola madi sea baya ka ditsela tse di farologaneng  gore ba seka ba amanngwa gope le ko madi a a tswang teng. Madi a ka fetolwa ka go beeletsa kana serukutlhi se ka tsenya madi mo dipolokelong tse dintsintsi lefatshe ka bophara.Go dirisa dipolokelo tsedi farologaneng go tlwaelesegile thata mo dikgaolong/maphata a a sa dirisaneng le maphata a dipatlisiso tsa twantsho borukutlhi jwa madi. Ka dinako tse dingwe serukutlhi se ka fitlha  madi ka go duela ditirelo mme e nne jaaka e kare ga gona boferefere.


Fa legato le la bobedi le atlegile serukutlhi se tsena mo legatong la boraro, le mogo lone madi jaanong a tsenang mo itsholelong ka fa molaong. Serukutlhi seka itlhophela go a beeletsa mogo tsa ditsha le matlo, dithoto tsa manobonobo kgotsa mo kgwebong.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.