Local time: Laboraro, 16 Diphalane 2019 20:31:08hrs
I am looking for: 

Twantsho Tshenyetso Setshaba le go Gopela Itsholelo (DCEC)
0
1
2
3
4
5
6
Borukutlhi jwa madi bo ama jang kgwebo?
Borukutlhi jwa madi bo ama jang kgwebo?

Seriti sa banka le ditirelo tsa madi ga mmogo le mebaraka di ikaegile thata mo kakanyong ya gore di itebagantse le go bereka ka maemo a a ko godimo a melao, go bereka ka bonatla, le maitsholo a mantle. Go gatelela seriti ke sengwe se se godisang boleng jwa bodiredi jwa madi. Fa madi a borukutlhi a le motlhofo go fudusediwa mo bodireding bongwe ka mabaka a gore badiredi kgotsa mokaedi wa bone o filwe pipamoloma kgotsa bodiredi bo ikgatholosa bokebekwa jwa madi a –bodiredi bo ka gogelwa mo go dirisaneng le dirukutlhi ba bo ba tsee karolo mo ditirong tse tsa borukutlhi. Bosupi jwa kgogelo e boka nna le ditlamorago tsedi sa siamang mo bodireding jwa madi jo bongwe le bogolaganyi le balaodi ba melao ga mmogo le badirisi ba ditlamelo/dithuso tsa badiredi jwa madi.
Dikgakgamatso tsa “bank of credit and commerce” (banka ya kadimo le kgwebo)tsa dingwaga tsa 1990 ke bosupi jwa ditamorago tse.
Mo matshosetsing a ditlamorago tsedi bosula tsa itsholelo ka go thoka go ela tlhoko borukuthi jwa madi, letlolo la madi la boditshabatshaba (international monetary fund) le supile diphetogo mo theko le thekisong ya madi kgotsa thelelo ya theko ya madi fa gare ga mafatshe a mangwe.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.