Republic of Botswana - Government portal
Local time: Sontaga, 19 Phatwe 2018 04:37:45hrs
I am looking for: 

Twantsho Tshenyetso Setshaba le go Gopela Itsholelo (DCEC)
0
1
2
3
4
5
6
Anti-Corruption Campaigns -> Public Education
Public Education Mandate

The statutory responsibility of Public Education is to mobilize the public by educating them through various initiatives and programmes and to enlist and foster public support in combating corruption. The programmes are divided according to the three target groups of the youth, public servants and the general public.

Ipapatso ya Raboammaaruri

Ipapatso ya Raboammaruri ya dikolo tse di potlana- E ke lenaneo le le itebagantseng le go tsosolosa mowa oo siameng mo baneng ba santse ba le bannye. Ipapatso ke tsela ya go rutuntsha ka boammaruri le go tsaya maikarabelo go dirisiwa motsaya karolo.

Mekgatho ya twantsho tshenyetso setshaba ya banana

Mekgatho e, e fitlhelwa mo dikolong tse di potlana le tse di kgolwane. Maikaelelo a magolo ke gore banana ba anamise molaetsa o wa twantsho tsenyetso setšhaba ko bananeng ka bone, ba tsee karolo mo mererong ya matshelo le itsholelo le go tlhabolola lego tiisa go tlhaloganya ga banana mo go tsa boitsholo jo bontle. Merero ya mekgatlho ke go nna le bokopano bogolo fa ngwaga nngwe le nngwe e ya fifing, ko e leng teng ko mekgatlho e abelanang megopolo ba leka go thusana gore mekgatlho e e tsamaisiwe sentle.

Banana gape ba tsaya karolo mo dikgaisanong tsago kwala dipolelo lego ganetsana ka megopolo, mogo ba fang sebaka sa go abelana megopolo le go tlhaloganya tse di amang twantsho borukuthi le gore ba ka nna jang le seabe mo go lwantsheng borukutlhi jo.

Twantsho borukuthi e tsentswe gape mo mananeong a baithuti mo dikolong gore e nne karolo ya ditlhatlhobo. Se ke phenyo e tona mo maitekong a go anamisa molaetsa kgatlhanong le tshenyetso setšhaba mo bananeng.

Dithuto seka dipuisano di diretswe badirela puso mo maphateng le makalana a puso, go rotloetsa twantsho tshenyetso setšhaba e. Mananeo a thuto ya setšhaba a rulaganya merero e gape maphatana aa farologaneng a rotloediwang go  ikopela thulaganyo e.

School Curriculum

Corruption concept has also been infused in the school curriculum to be examinable in our formal education system. This is a breakthrough in the campaign against corruption for the youth of Botswana. The youth also participate in essay writing and debates at which activities they interact with others and also share their views on their understanding of issues of corruption and how they can meaningfully contribute in the fight against the scourge.

Publications

Publications are designed with specific messages for the public officers. Like the Imprest retirement brochure. The general public is targeted through Kgotla Meetings, District and Agricultural Fairs and Exhibitions, Radio and Television shows, Advertorials, Press Releases, brochures, booklets and the Annual Report.

Publicity in the form of posters, stationary and clothing that bear anti corruption messages. Radio and television programmes are also designed to spread the anti-corruption message to public officers so that they shun corruption and are able to ward off any temptation to engage in acts of corruption.

How the Youth Defines Corruption

Students from Junior and Secondary schools throughout the country were asked to describe in their own words what corruption is. Their answers is a living proof of how corruption is regarded by our children & youth.

Seromamoa le Thelebišene

Seromamoa le Thelebišene
Go na le mananeo a seromamoa le thelebishini a a diretsweng go gasetsa molaetsa wa twantsho tshenyetso setšhaba ko badirela pusong go ba kgapha mo tshenyetso setshabeng kgotsa mo go raelesegeng go tsena mo tirong ya tshenyetso setshaba.


Dikgatiso
Dikgatiso tse di teng di na le molaetsa oo itebagantseng le badirela puso, sekai ke bukana ya tse di dirang le tsa madi a mesepele ya badirela puso.
Setšhaba ka kakaretso go gorosiwa molaetsa kwa go bone ka  diphuthego tsa dikgotla, ditshupo tsa temo-thuo tsa dikgaolo, mananeo a seromamowa le ka thelebišene, tsa ipapatso, dikitsiso mo dipampiring,dibukana le pego ya ngwaga le ngwaga.


Dikgatiso di akaretsa ditshwantsho, dipena, dibuka le tse dingwe tse di nang le molaetsa wa twantsho tshenyetso setšhaba

Lephata la DCEC le itlhalosetsa baithuti ba dikole tse dipotlana

Madume
Dumelang bana. Nna ke bitswa Boammaaruri. Ke tsile gole tlhalosetsa ka lephata lame.

Lephata le bitswa mang?

 • Lephata lame le bitswa la Twantsho thenyetso setshaba le go gopela Itsholelo. Ka Sekgoa le bitswa Directorate on Corruption and Economic Crime (DCEC)

Lephata le simolotswe leng?

 • Lephata le simolotswe ka kgwedi ya lwetse ka ngwaga wa 1994.

Lephata le simolotswe ke bo mang?

 • Lephata le simolotswe ke puso ka molao oo dumalanweng ko Palamenteng ya Botswana ka kgwedi ya Phukwi ka ngwaga wa 1994. lephata le le ka fa tlase ga Ofisi ya ga Tautona mme le ikemetse ka nosi mo go diragatseng maitlamo a lone. Se se raya gore ga go ope yo o laolelang Lephata gore le dire tito ya lone jang

Tiro ya Lephata ke eng?

Lephata lena le ditiro tse tlharo tsa konokono:

 • Go thothomisa dipelaelo, magatwe le bolomatsebe ka dikgang tsa tshenyetso setshba le go gopela itsholelo
 • Go ruta setshaba ka bodiphatsa jwa tshenyetso setshaba le go gopela itsholelo.
 • Go thibela tshenyetso setshaba le go gopela itsholelo.

Lephata le kgona jang tiro ya lone?

Lephata le nale makalana a le mararo, lengwe le lengwe le itebagantse le tiro ya lone.
Makalana a kea:

 • Ditlhotlhomiso (Investigations)
 • Thuto ya setshaba (Public education)
 • thibelo tshenyetso setshba (Corruption Prevention)

Tshenyetso setshaba ke eng?

Gona le ditlhaloso tse di farologaneng tsa tshenyetso setshaba le go gopela itsholelo:

 • Go amogela pipamolomo
 • Go fa pipamolomo
 • Go Solofetsa pipamolomo
 • Go utswela puso madi/dithoto
 •  Go tila lekgetho

Bodiphatsa jwa tshenyetso setshaba ke eng?

 • Motho a ka latlhegelwa ke tiro
 • O ka ya kgolegelong
 • O ka lefisiwa madimadi
 • O senyega leina
 • O ka bifelwa lego shengwa ke batho
 • O ka gapelwa dithoto tsa rekisiwa ke puso
 • Ditlhabololo di ka diega
 • Letlhoko la ditiro le ka anama
 • Lehuma le tlala di ka itelekela ka manokonoko aa shenneng meno
 • Ditirelo le dithuso tsa puso di akolwa ke sethotshwana sa magotswana la ba ba dinalana

Nka lwantsha tshenyetso setshaba jang?

 • O re nnyaa, gana pipamolomo
 • Tlaleya tshenyetso setshaba ko DCEC
 • Ruta setshaba ka ga bodiphatsa jwa tshenyetso setshaba

Nka lwantsha tshenyetso setshaba jang?

 • Ka lekwalo (Go Mookamedi, DCEC, Bag 00344 Gaborone)
 • Ka mogala wa mahala (0 800 700 100)
 • Ka khomputara (reporttodcec@gov.bw)
 • Ka sebele/namana (plot 1212 Molosiwa Road G-west Industrial, Gaborone)
Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.