Twantsho Tshenyetso Setshaba le go Gopela Itsholelo (DCEC)
0
1
2
3
4
5
6
Tshedimoso ya DCEC
Tshedimoso ya DCEC

Lephata la Twantsho Tshenyetso Setšhaba le go Gopelo Itsholelo le simolotswe ka Lwetse ka ngwaga wa 1994 ka fa tlase ga molao wa tshenyetso setšhaba le gopelo itsholelo (Economic Crime Act). Go tlhamiwa mo go tlhotlheleditswe ke ditiragalo tse di masisi tsa ditsha ko Mogoditshane, boferefere jwa go rekisa matlo ke Koporase ya Matlo (Botswana Housing corporation) le go abela bodiredi (tenders) ko dikolong tse di potlana tsa madi aa kanang ka P21m. Go lebeletswe dipatlisiso le dikgakololo tsa komiti ya dipatlisiso ya ga Tautona (Presidential Commissions of Enquiry), Lephata le le tsamaisiwa ke lekalana le le ikemetseng ka nosi le ne la bopiwa. Dithata tsa DCEC ke go lwantsha tshenyetso setšhaba le go gopela itsholelo. Se se diriwa ka ditsela tse tharo tse di latelang:


• Dipatlisiso:  Maikaelelo ke go batlisisa dipelaelo tsa tshenyetso setšhaba le kgopelo itsholelo le borukutlhi jwa madi. Fa bosupi jo bo bonweng mo dipatlisisong bo supa molato, kgetse e neelwa mookamedi mogolo wa bosekisi wa setšhaba go e sekaseka lego sekisa.


• Thibelo Borukutlhi: Tiro ya lekalana le ke go sekaseka tsamaiso mo pusong le maphata aa ikemetseng ka nosi go batla diphatlha tse di rotloetsang borukutlhi. Se se dirwa ka go dira dipatlisiso tse ereng di fetswa dikgatelo pele di neelwe ba ba amegang.


• Thuto Setšhaba: Lekalana le le rutang setšhaba ka borukhuthi le ngoka le kemo nokeng ya setšhaba. Setšhaba se kgaogantswe goya ka ditlhopha di le tharo le mananeo aa farologanyeng tse di diretsweng setlhopha sengwe le sengwe. Thuto setšhaba e ka nna teng fa go kopilwe gofa thuto mo maphateng a puso le makalana. Dipuisanya le ditshupo gantsi di dirwa ngwaga le ngwaga.

 
Go nale metlhale e mentsi ya go bega tshenyetso setshaba le go gopela itsholelo ko DCEC. O ka itshwaraganya le mafelo aa latelang. Gape oka tlatsa diform fao dira pego.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.