Twantsho Tshenyetso Setshaba le go Gopela Itsholelo (DCEC)
0
1
2
3
4
5
6

Amogelesega mo tsebeng ya lephata la Twantsho Tshenyetso Setshaba le go Gopela Itsholelo (DCEC)!

Lephata la Twantsho Tshenyetso Setšhaba le go Gopelo Itsholelo le simolotswe ka Lwetse ka ngwaga wa 1994 ka fa tlase ga molao wa tshenyetso setšhaba le go gopelo itsholelo (Economic Crime Act). Go lebeletswe dipatlisiso le dikgakololo tsa komiti ya dipatlisiso ya ga Tautona (Presidential Commissions of Enquiry), lephata le le tsamaisiwang ke lekalana le le ikemetseng ka nosi le ne la bopiwa. Dithata tsa DCEC ke go lwantsha tshenyetso setšhaba le go gopela itsholelo. Mo ditsebeng tse, o ka fitlhela thuto ka boikarabelo, ditirelo le melawana ya DCEC le maele a a botlhokwa go go thusa gore o thibele tshenyetso setšhaba le kgopelo itsholelo.

Tools And Services - Do It Online
Tshedimoso ya DCEC
Lephata la Twantsho Tshenyetso Setšhaba le go Gopelo Itsholelo le simolotswe ka Lwetse ka ngwaga wa 1994 ka fa tlase ga molao wa tshenyetso setšhaba le gopelo itsholelo (Economic Crime Act).
Thibelo tshenyetso setshaba
Kgang kgolo ya maiteko a thibelo tshenyetso setshaba (CCP) kego fokotsa ditshono tsa tshenyetso setshaba mo maphateng a puso le bodirela setshaba lego gakolola ba ema nosi ka twantsho tshenyetso sechaba.
Twantsho Tshnyetso Setshaba
Thuto ya setšhaba; lekalana le le tsamaya le ruta batho ka ga tshenyetso setšhaba le go batla tshegetso. Ba diragatsa thomo ya bone ka ditshupo gape ba ka lalediwa go dira ditshupegetso.
Maitsholo mo bodirela Pusong
Puso e tlama badiredi ba yone go itsaya ka botho. Ba ba mo ditumalanong le puso le baba mo bogoging kgotsa boeteledipele ba tlamega go sala morago botho/maitsholo a mantle go ya ka fa tumalono e e kwadileng
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.