Sepodise sa Botswana (BPS)
0
1
2
3
4
5
6
Kgogedi
Kgogedi

 

  • Boroko jwa mahala (maemo otlhe)
  • Thuso ya kalafi e o itlhophelang gore a o a e batla. (madi a puso e a go ntshetsang, ke seelo sa masome a matlhano mo lekgolong, mme wena, o ntshe sephatlo se sengwe. Lenaneo le, le ama babereki botlhe).
  • Madi a mongwe le mongwe a patelediwang go a ntsha, ke a ikokotleletso gore e tle e re motlha wa o tlogela tiro o bo o na le madi a itshetso. ( Mo go one a, puso e ntsha seelo sa lesome le botlhano mo lekgolong, go lebilwe madi a mmereki a a amogelang. Mmereki ene, o ntsha seelo sa botlhano mo lekgolong sa madi a gagwe a kamogelo).

PHOKOLETSO DITLHWATLHWA GO TSWA MO GO BO CONSTABLE, GO TSENA KWA GO BO INSPECTOR

  • METSI- Phokoletso ke lekgolo la dipula (P100.00)
  • MOTLAKASE- Makgolo a mabedi a dipula (P200.00)
Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.