Republic of Botswana - Government portal
Sepodise sa Botswana (BPS)
0
1
2
3
4
5
6
Sekolo sa Sepodise
Boikaelelo le Tebelopele

Botswana police college, e ithoma go ngoka, go kgetlha, go neela thuto ya maemo mo go diragatseng molao, go rutuntsha, go tlhabolola, go gokaganya le go dupa tse di amanang le tsa selegae, le kwa ntle go dira Botswana yo o babalesegileng.

Re ikaelela go neela badiri ba ba etleetsang tirafatso  ya molao ka thuto ya boleng, ka tiso tlhabololo, therisanyo le dipatlisiso go neela ditirelo tse di faphegileng.

Tse di botlhokwa tsa Botswana Police College

Re ikaelela go fitlhela ponelo pele le boikaelelo ka tse di latelang;

LETLOTLO LA BADIRI

Re lemoga fa maatla a rona a ikaegile ka badiri ba ba nang le kitso, ba katisitswe, ba kgotlhaditswe e bile ba tlhabolotswe le go akola menyatla le go bewa sentle mo mafelong a bodiredi

KELELELO MO SETŠHABENG

Ka go lemoga fa setšhaba e le bareki ba rona jalo kelelelo ya rona mo go tsotlhe tse re di dirang ka go nna pelontle tlhokomelo go tsiboga, boitshoko le kutlwelobotlhoko.

GO DIRA KA TSHWARAGANO KGOTSA GO DIRA RE LE SEPANE

Ka go lemoga fa go tlhokega go dira re le sepane re ikaegile ka therisano, go dira mmogo go itshepafala, go tshegetsana, go dira ka natla, boineelo le tlotlo go sa itebaganya fela le maemo kgotsa bong.

BOIKANYO

Ka dinako tsotlhe go diragatsa molao ka tolamo, boutlwelo-botlhoko le mo pontsheng kwa ntle ga go gogela kobo moribe.

GO TSHWARA DIPHIRI

Ka go fitlha diphiri fa e se go tlhokafala go di ntsha ka fa molaong.

TEKATEKANYO

Go direla morafe le setšhaba re sa leba dingwaga, bong, mmala, bogole, kanamo ya sepolotiki kana ditumedi, letso le mmala le kwa ntle ga poifo le botsalano.

GO TLOTLA DITSHWANELO TSA SETHO

Go tlotla, go sireletsa  le go tshegetsa ditshwanelo le kgololosego ya mongwe le mongwe.

PROFESSIONALISM

Ka go patleletsa, maano, thaloganyo le go dirisa patleletso e e lekaneng go diragatsa thomo le tiro.

Dithuto tse di fiwang baithutintshi ba sepodisi
 1. Molao wa borukutlhi
 2. Ditsela tse di itebagantseng le borukutlhi ga mmogo le bosupi
 3. Tsamaiso ga mmogo le ditiro tsa sepodisi
 4. Ditshwanelo tsa setho
 5. Dithuto tsa go amogana kitso
 6. Sepodisi se se dirwang ke setšhaba
 7. Dithuto tsa tshidilo mmele, le thuso ya ntlha
 8. Dithuto tsa khomputara
 9. Go terela
 10. Tshireletso ya sechaba
 11. Tlhotlhomiso
 12. Dithuto tsa borukutlhi

 

 

Sebaka sa ithutuntsho – Dibeke tse di masome a matlhano le bobedi

 

Ithutuntsho e kgaogantswe jaana; go ithutelwa mo mantlwaneng a borutelo, dikgwedi di fera-bongwe; dikgwedi tse pedi ke tsa thomo ya ditiro tsa sepodisi;  kgwedi ya bofelo, go tsenwa mo go tsa tshireletso ya setšhaba.

 
Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.