Sepodise sa Botswana (BPS)
0
1
2
3
4
5
6
Go thapiwa ke ba Sepodise
TSE DI TLHOKAFALANG GO KA THAPIWA KE BA SEPODISI

  1. O tshwanetse go bo o le motswana
  2. Dingwaga a di nne tse dif a gare ga lesome le boferabobedi, le tse di masome a mararo.
  3. O tshwanetse go bo o fentse mophato wa botlhano, mme thuto ya sekgoa, e se ka fa tlase ga dintlha tse tlhano. Dintlha tsotlhe tsa gago, di tshwanetse go nna masome a mararo, le go feta.
  4. Maitsholo a e nne a a eletsegang
  5. Ga o a tshwanela gore o bo o kile wa roba molao.
  6. O tshwanetse gore o bo o itekanetse mo mmeleng, le mo tlhaloganyong( go na le bosupi jwa ngaka).
KGOGEDI

·         Boroko jwa mahala ( maemo otlhe)

·         Thuso ya kalafi e o itlhophelang gore a o a e batla. (Madi a puso e a go ntshetsang, ke seelo sa masome a matlhano mo lekgolong, mme wena, o ntshe sephatlo se sengwe. Lenaneo le, le ama babereki botlhe).

·         Madi a mongwe le mongwe a patelediwang go a ntsha, ke a ikokotleletso gore e tle e re motlha wa o tlogela tiro o bo o na le madi a itshetso. (Mo go one a, puso e ntsha seelo sa lesome le botlhano mo lekgolong, go lebilwe madi a mmereki a a amogelang. Mmereki ene, o ntsha seelo sa botlhano mo lekgolong sa madi a gagwe a kamogelo).

 
PHOKOLETSO DITLHWATLHWA

PHOKOLETSO DITLHWATLHWA GO TSWA MO MAEMONG A CONSTABLE, GO TSENA KWA GO BO INSPECTOR

 

Metsi - Phokoletso ke lekgolo la dipula (P100.00)

Motlakase- Makgolo a mabedi a dipula (P200.00)

 

 
Ikgolaganye le rona

ATERESE

 

The Director of training

Botswana Police College

Private bag 009

Otse

 

Tel No;    5336200                                   Fax:     5337523

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.