Local time: Labotlhano, 21 Tlhakole 2020 09:43:03hrs
I am looking for: 

Sepodise sa Botswana (BPS)
0
1
2
3
4
5
6
Go Thapiwa le Thutuntsho
Dintlha ka botlalo tse di latelang di akaretsa ka botlalo tse di tlhokegang go ka thapiwa, tekatekano ya tsa tuelo le kgogedi ke ba Botswana Police College.
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.