Local time: Labotlhano, 20 Phukwi 2018 09:08:02hrs
I am looking for: 

Sepodise sa Botswana (BPS)
0
1
2
3
4
5
6
Seemo sa Borukutlhi
Pego ya beke le beke ya sepodise ka tsa borukutlhi gotswa seetebosigo 23 – 29 ka 2008.

Ba sepodise ba tshwere ba belaelwa ba le palonyana mapabi le melato e e farologanyeng ka tsamaiso ee faphegileng e e neng e dira mo Gaborone le tikologo. Ka nako eo, mapodise a ne a emisa, a botsolotsa a bo a phuruphutsha batho ba ba ka nnang dikete  tse tharo makgolo a marataro, masome a le tlhano le botlhano. Mo go bone bale makgolo mabedi, masome a robabobedi le bobedi ba ne ba lebisiwa melato e e farologanyeng. Ba dikoloi ba le sekete, makgolo a mararo, masome a matlhano le borataro le bone ba ne ba emisiwa, ba botswa dipotso ba bo ba phuruphutshela mo melatong e e farologanyeng.

Melato e ne e akaretsa mo go emengwe go fitlhelwa ka dithoto tsa bogodu, go fitlhelwa ka ditlhatshana  tsa ditagi, go tlola melawana ya ditsela, ya tsa thekiso le dino, modumo le go sa itshwareng sentle.

Mo go tse pedi, ba le barataro ba tshwerwe ba sena go fitlhelwa ka dikoloi tse pedi tse go belaelwang e le tsa bogodu, ha ba supa bone ba tshwaretswe go tshola motokwane ba sena tetla. Mapodise a ne a tshwara gape batho ba le lesome le bosupa ka molato wa go kgweetsa ba sena ditlankana tsa bokgweetsi.

 

Direkote tse diša tsa beke le beke

Molato

 

Palo ya dikgetsi

Palo ya ba ba tshwerweng

Dibetsa tse di dirisiwang mo borukutlhing

Madi/dithoto tse di amegileng mo borukutlhing jwa dikgoka 

Dikoloi tse di bonetseng

polao

        2

        -

      -

             -

      -

petelelo

      

        24

 

        10

 

      -

  

             -

 

      -

Bogodu jwa dikol

 

       16

 

        -                              

 

      -

 

              -

   

      4

Go thukutha go ipapannwe ka dibetsa

    

        43

  6 (mo dikgetsing tse nne)

 (34) dithipa

(9) tse dingwe

 

Go feta P100 000 madi,

Go feta P40 000 dithoto

 

       -

 

Tshoboko ya dikgetsi/ dikotsi

KGETSI/KOTSI

FIRIKGONG 2008 GO FITLHA JAANA

KA LONE LOBAKA LOO KA NGWAGA WA 2007

polao

98

114

Borukutlhi go ipapannwe ka dibetsa

1063

916

Palo ya batho ba ba tlhokafetseng mo dikotsing tsa tsela

 

240

 

197

 

petelelo

813

687

Bogodu jwa dikoloi

297

221

 

 

 

 

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.