Local time: Sontaga, 22 Phukwi 2018 09:01:42hrs
I am looking for: 

Sepodise sa Botswana (BPS)
0
1
2
3
4
5
6
Ba Sepodise sa Botswana ba amogela difofane tse pedi
BA SEPODISI SA BOTSWANA, BA AMOGELA DIFOFANE TSE PEDI TSA TLHOO-TOMO.

E rile ka ferikgong a le lesome le boferabongwe ngwaga ono (2009), tona wa tsa melao le itshireletso, rre Dikgakgamatso Seretse, a amogela difofane tse pedi tsa tlhoo-tomo, tse di tlaa dirisiwang mo ditirong tse di farologaneng. Ditiro tseo, di akaretsa go sala babelaelwa morago, go lebelela motsamao wa dikoloi, go lebelela boitshwaro jwa batho, ga mmogo le tsa patlo le phalotso.

 

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.