Local time: Sontaga, 22 Phukwi 2018 04:43:47hrs
I am looking for: 

Sepodise sa Botswana (BPS)
0
1
2
3
4
5
6
Thomo ya lephata la Twantsho Borukuthi
Thomo ya lephata la Twantsho Borukuthi
  • Go tlhabolola le go tshegetsa maiteko a tiso ya morafe.

Ø  Go tlhokomela ditiro tsa go tshwara ga morafe

Ø  Go tlhabolola, go disa le go ela tlhoko dithulagano mo lefatsheng

Ø  Go neela bogakolodi ba mananeo ka ga go fokotsa borukutlhi le go simolodisa bokaulengwe fag are ga sepodise le ba tsaya karolo ba bangwe.

  • Go neela bogakolodi bo ikaegile ka bosupi ka se se ka thusang go thibela borukutlhi

Ø  Go kala katlego kgotsa go retelelwa ga dithulaganyo tsa thibelo borukutlhi

Ø  Go sekseka seemo go tlhabolola megopolo

  • Go rotloetsa tshwaragano le morafe

Ø  Ka go tlhokomela makalana a mangwe, tshwaragano ya sepodise le morafe mo twantshong borukutlhi

Ø  Go rokotsa le go legeletsa go tsa karolo ga morafe mo go lwantsheng borukutlhi

 

  • Go aroganyetsa morafe madi a ditiro tsa bone tsa go disa

Ø  Dithulagano tsa tsa madi mo diofising le dikgaolo

Ø  Go duela dipampitshana tsa tsiboso ka borukutlhi

  • Go dira dipatlisiso ka borukutlhi jo bo tshwenyang

Ø  Go soboka dipalo palo tsa melato le go tla ka dipatlisiso mo melatong e e tshwanang

  • Go dira dipampiri tsa tsiboso

Ø  Go dira dibukana tse di abelwang morafe

Ø  Go dira dikanamiso tsa seromamowa, segwana sa ditshwantsho le dipampiri go tsibosa setšhaba ka metlhale ya borukutlhi

  • Go somarela metsotso  le dipalo tse tiso ya morafe mo lefatsheng lotlhe.

Ø  Palo ya dithlaganyo tse di dirafaditsweng jaaka dintwa tsa magae, kemo kgatlhanong le tiriso ya diritibatsi ke banana le tse dingwe.

Ø  Dipalo tsa ntisetse ke go disetse, tiso ya dikgwebo le tse dingwe.

  • Go rutintshiwa ga badiri mo ditirelong tsa tiso ya morafe

Ø  Go aga dikitso mo botsamaising

Ø  Bontlha bongwe ba bodiredi

Ø  Morafe

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.