Local time: Sontaga, 22 Phukwi 2018 18:19:05hrs
I am looking for: 

Sepodise sa Botswana (BPS)
0
1
2
3
4
5
6
Tshireletso ya go thuba le melato e mengwe
Kakanyetso

Bodiredi jwa sepodise bo amiwa thata ke go gola ga go thuba mo lefatsheng. Sechaba se latlhegelwa ke dithoto, didirisiwa tsa motlakase le tse dingwe ka lobelo le le kwa godimo. Dirukutlhi di dirisa monyetla, jalo ba rata mafelo a a bonalang a sa sireletsega. Mo godimo ga se ba dira bogodu thata ka malatsi a boikhutso le dipaseka gantsi mo mosong ka nako ya bosupa le sephato sa oura go ya kwa nakong ya bone le sephato fa batho ba le kwa ditirong.

Go ya ka melao ya Botswana go thuba (burglary) go raya go thuba le go tsena mo ntlong bosigo fa go thuba mo go tweng “ house breaking” go raya go thuba le go tsena mo ntlong motshegare. Beng ba matlo ba mo diphatseng tsa go amiwa ke mekgwa e. ba gokololwa go tsibogela tshireletso . tse di latelang di ka netefatsa gore malwapa  asireletsegile;

 
Maele

1. lotlela ka nako tsotlhe; se tlodise sepe matlho. Mabati le matlhabaphefo a tshwanetse go lotlelwa e seng fela re le kwa ntle le fa re le golo gongwe mo ntlong, o le mo mogaleng kana kgakala le kgoro e e tsenang kwa ntlong.

2. kgaola tse di sirang; kgaola ditiro tse di dikologang ntlo. Magodu a rata ditlhare tse di tshirang. Se se ka ba fa letsogo le le kwa godimo. Bao ba tsenang ka go ralala ba ka bonwa bonolo fa ditlhare di kgaotswe, di fokoditswe.

3.lotlela thata lebati le le tsenang; lebati le ke lone le ba ka le dirisang mme o lotlele lone segolo bogolo. Dikgorogorwane tse e reng di lotletswe  di lotlolwe ka selotlele di siame go kganela dirukutlhi go tswa ka dithoto fa ba tlhagetse mo ntlong.

4. tswala matlhabaphefo otlhe; tsenya ditshipi tse di kganelang magodu mo matlhabaphefong  otlhe. Ka tsela e, legodu le tla a diega go thuba

5. tshuba dipone bosigo; tshuba lelwapa bosigo kana o tsenye dipone tsa sesha tse di tshubang ka go dupelela motsamao.

6. lotlela dikoro tse di nnye; dikgorwana tse di a itlhokomolosiwa. Di tshwanetse go tswalwa thata.

7.rua ntŠa ; akanya go rua ntsa. Le fa o sena ntsa, akanya go baya papetlana ya “TSHABA NTSA” mo dikgorong. Magodu fa ba akanya go thuba ba akanya le ntsa e e bogale ba ka boela morago.

8. tsenya alarm; di alarm tse di siameng go thusa tshireletso tse dingwe ke di alarm tse di bonalang, di lelela kwa godimo di tshwaraganye/gokaganye le tsa di security tse di tsibogang fa di lela nako tsotlhe.

9. lotlela meter wa motlakase; go thusa gore magodu a seka a kgaola motlakase go kgoreletsa tsotlhe tsa tshireletso tse di dirisang motlakase

10. lotlela didirisiwa fa go babalesegileng; gantsi meriti le di garage ke mabeelo a didirisiwa tse magodu a ithusang ka tsone go thuba jalo di lotlelele. Fa go nale lebati le le tswang mo garage go tsena mo ntlung, le lotlele.

11. dira thulaganyo e fa o seo ka malatsi a boitapoloso; ntlo e e senang ope e oka magodu. Se tlogele ntlo e le nosi, le fa e le ka nakonyana. Fetola dikgorogorwana tse di onetseng.

12.ipaakanyetse tshoganetso; dira gore nomoro ya lelwapa la gago e bonale sentle gore fa o leletsa mapodise le ba bangwe ba bone lelwapa ka bofefo.

13. itse moagisanyi; go botlhokwa go itse moagisanyi le go tlwaelana. Moagisanyi yo o tshephegang o ka go disetsa ntlo le go bega se se belaetsang.

14. nna leloko la ntebele ke go lebele; lekoko le le botlhokwa ka jaana baagisanyi ba itsane sentle ka lone. Disenyi di lemogiwa motlhofo mme go kgorelediwe maikaelelo a bone a tshenyo.

 

 
Go lemoga dithoto

Magodu gantsi ga a boloke dithoto mme ba di rekisa ka bofefo ka madi mangwe le mangwe. Gantsi ga ba rate go utswa dithoto tse di tshwailweng ba boifa go tshwarwa, jalo go tshwaya dithoto go ka thusa. O ka tshwaya ka mokwalo o o gabiwang. Dithoto tse di tshwailweng di lemosega le kwa dikgotleng.

GAKOLOGELWA: Ka dinako tsotlhe boloka dipampitshana tse di ka go supelang fa dithoto e le tsa gago.

 
Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.