Local time: Labobedi, 25 Lwetse 2018 23:59:37hrs
I am looking for: 

Sepodise sa Botswana (BPS)
0
1
2
3
4
5
6
Sepodisi sa Botswana, se tswa kae?
Sepodisi sa Botswana, se tswa kae?

Fa re lebeletse ditso,sepodisi sa Botswana, se na le dingwaga tse di fetang lekgolo, se ntse se le teng, go ya le kwa nakong ye lefatshe le, le simolola go bidiwa Bechunaland. Sepodisi se biditswe ka maina a mantis a pele, e ne e le mapodisi a dipitse (mounted police), ya tloga ya nna ya ba melolwane (border police), gat la mapodisi a puso ya bokolone ( Bechunaland Protectorate police), ya nna sepodisi se se ikaegileng ka sesole ( police force), mme mo bogompienong, ba bidiwa ba ditirelo tsa sepodisi ( Botswana Police Service), mme lephata le le ne le tsewa le sa tlhokafale, ka batho ban e ba re le kgoreletsa matshelo a bone. Go tswa goo lowe, go netefatsa fore molao o a diragadiwa, e ne e le boikarabelo jwa dikgosi le dikgosana. Ke sone se gongwe go ne go sa gakgamatse gore batho ba botse ka botlhokwa jwa go nna le sepodisi se se tshwanang le sa mafatshe a bophirima.

 

Re goletse mo sepodising, se se neng se tshwana thata le sa sekolone. Bontsi jwa bagolwane ba maemo a a kwa godimo, ba bontsi e ne e le basweu ka nako eo, ba ne  ba kile ba amana le sesole.Nngwe ya boikarabelo jwa rona, e ne e le go dira ditiro tsa sesole, re sireletsa lefatshe. Lebaka ke gore, go ne go sena sesole go tloga ka boipuso jwa Botswana, go fitlhela ka ngwaga wa 1977, fa sesole sa Botswana, se tlhamiwa. Dingwe tsa ditiro tsa rona le ditsamaiso, di sa ntse di supa fa re kile ra amana le sesole.

 

Batswana ba dule mo mokgweng wa bone wa go tshaba mapodisi, ka jaanong ba ba amogela fela thata. Mme fela, fa mapodisi a ka tshokane a gotlhane le sechaba, batho ba baakanya phoso eo, ka go batla gore badira molato , ba otlhaiwe. Sepodisi se dirisanya thata le sechaba , mo go ka bakang dignongora, kana yone puso, ya felela e atlhotswe madi mangwe, ke sechaba. Ka jalo, e le ruri sepodisi, se dira mo seemong se se matswakabele. Ke seemo se se nang le dikgwetlho, mme se batla berekwa ka botswapelo, mo letlhakoreng la ba sepodisi. Fa mapodisi ba sa lemoge, ba dumalana, ba bob a amogela seemo se, dilo tse dintsi di ka felela di tlodisitswe matlho, mme sepodisi sa lebega se sena mosola.

 

Borukutlhi bo gdile fela thata fa e sale Botswana a tsaya boipuso. Dipalo di supa fa bo godile go tloga mo go 9,060 ka ngwaga wa 1966, go ya kwa go 267, 262, ka nwaga wa 2006. Palo ya batho le yone, e godile fela mo go bonalang go tloga mo go 535,000 go ya kwa didikadikeng di le 1.6, ka 2001. Dipalo tsa mapodisi tsone e ne e le makgolo a supa, masome a martaro le borataro(766). Mo bogompienong, palo eo e godile fela thata, ka e feta dikete tse thataro( 6,000). Dipalo tse di golelang godimo tsa borukutlhi, di tshwenya thata mo lefatsheng leno. Tshimologo ya  borukutlhi jo bo rulagantsweng( organised crime), le bogodu jwa dikoloi, di ile magoletsa mo malatsing a. Le fa go ntse jalo go lemogwa le go kgaphiwa ga dikgetse tse, go a nametsa. Maduo a tiro eo, ke gore Batswana ba nna ka mewa e e edileng, ba itse fa lefatshe la bona le sireletsegile.

 

 

 

 

 

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.