Local time: Matlhatso, 21 Phukwi 2018 09:52:41hrs
I am looking for: 

Sepodise sa Botswana (BPS)
0
1
2
3
4
5
6
Mananeo a Ditlhabololo Tsa Lephata 2003 - 2009
Mananeo a Ditlhabololo Tsa Lephata 2003 - 2009

Mo dingwageng tse thataro tse di fetileng lekalana la sepodise sa Botswana le ne le dira tsamaiso e e neng e tlisitswe ke ba botsipa jo bo kopantsweng la ditlhabololo tsa 2003-2009. Leano le ne la dirwa go akaretsa makalana otlhe a tirelo ya dipaakanyo. Leano le, le neng le rotloetswa ke leano la matsetseleko la ngwaga le ngwaga (Annual Policing Plans), le file tiragatso mo maikaelelong a thulaganyo. Tirelo ya neelo e ne e itebagantse le phokotso ya molato, botlhale jwa banna mmogo, ditsompelo tsa batho le ditsompelo le boikokotlelo jaaka tsone  dikarolwana tse di tlang pele mo go tsotlhe tsa maano a ditlhabololo tse di kopanetsweng le leano la matsetseleko la ngwaga le ngwaga.

Phokotso ya molato

Phokotso ya molato ke yone tiro ya rona ya konokono gape e le yone e e ko pele mo go rona. Maikaelelo a phokotso ya molato a botlhokwa mo tirong ya rona ya konokono.e sedimosa e ba e tlhabolola se se tshwanetseng go tlhabololelwa kwa pele go tswa mo maanong a a fetileng. Maikaeleo a a tla a rotloetsang  kagiso, polokesego le thokgamo ka maikaelelo a go nna tšhaba  e e thokgameng ebile e bolokesegile ka ngwaga wa 2016. Gore se se tle se kgonafale, ba ditirelo tsa sepodise sa Botswana ba ikaelela go:

.ntsha ditlamelo tsa maemo a a kwa godimo ko bathong ba Botswana tse di tlisang tse ba di tlhokang le go itebaganya le phokotso ya molato le go dira gore banna mmogo ba babalesege.

Re tla a iteka gore re fitlhelele maikaelelo a go diragatsa maano le matlhale ga mmogo le go dira metlhale yone e e nonofileng ya go fokotsa seemo sa molato le go dira gore banna mmogo ba babalesege. Re tla a tswelela ka go oketsa palo ya phokotso molato, ditlamelo , tse di dirisitsweng go tsweledisa tsotlhe tse di tlileng pele le kamano le banna mmogo.

Go bereka le makalana a mangwe,re tla a tswelela ka go tokafatsa pabalesego ya ditsela ka go fokotsa dipalo tse di tshosang ebile di boifisa tsa dikotsi tsa tsela mo ditseleng.

Maikaelelo a akaretsa dikgang tse di latelang:

  • Go laola seemo sa molato
  • Go tshaba molato
  • Go thibela/kganela molato
  • Tsamaiso ya tshiamiso ya molato.
  • Taolo ya tsa mesepele
  • Go tsamaya o lekola seemo mo go kwa godimo
  • Go tsibogela se se batlwang ke batho
  • Go laola tshenyegelo/segajaja
  • Tshwanologo ya tiro ya setlhopha se se botlhokwa se se thusang
  • Go babalesega ga barena ba puso.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.