Local time: Matlhatso, 21 Phukwi 2018 09:37:03hrs
I am looking for: 

Sepodise sa Botswana (BPS)
0
1
2
3
4
5
6
Setlhopha se se faphegileng sa sepodise(SSG)
Setlhopha se se faphegileng sa sepodise(SSG)

Setlhopha se se kgethegileng se ke lakalana la sesole-sepodisi. Tiro e tona ya bone, ke go itebaganya le diemo tse di farologaneng mo setšhabeng. Le fa go ntse jalo, seemo sa ditiragalo, se ba pateletsa go dira ditiro tse dingwe. Setlhopha se, se thusa mo mafelong a le mantsi mo dikgaolong tsa lefatshe leno. Ba beilwe mo melelwaneng go thusa go lwantsha borukutlhi jo bo akaretsang tse dintsi. Seabe sa setlhopha se, se atolositswe, sa bo sa fetolwa go akaretsa makalana a; ba lekalana la dintša, la metsi, ba dipitse, balebeledi ba seemo, ba ditlhotlhomiso, le a mangwe fela a mantsi.

 

Jaaka boranyane jwa borukutlhi bo ntse bo golela pela, re ikaelela go nna re ntse re fetola seabe sa setlhopha se, go itepatepana le borukutlhi, ka e le yone tiro ya rona ya mma-mmang. Ba tlaa dira ditiro tse dingwe tsa sepodisi ka botswapelo. Ba sepodisi ba ikaelela go dirisa dintša le dipitse tsa bone go thusa mo tlhokomelong, go tiisa ditlhopha tse di beileng seemo leitlho. Gape ba ikaelela go ikatisetsa diemo tse di fetogang jaaka go nna teng mo lefelong la ditiragalo, le tsamaiso.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.