Local time: Matlhatso, 21 Phukwi 2018 21:34:45hrs
I am looking for: 

Sepodise sa Botswana (BPS)
0
1
2
3
4
5
6
Tebelopele , Maikaelelo le Boitshwaro jo bo lolameng
Tebelopele ya rona

Rona re le ba ditirelo tsa sepodisi sa Botswana re ineetse go tlisa tiriso ya molao wa maemo a a kwa godimo go tlisa kagiso,polokesego le setšhaba se se babalesegileng re le mo bokopanong le batho.

 

Go tlisa tiriso ya molao wa maemo a a kwa godimo go raya gore tirelo e e tlisiwang e tlaabo e na le mokgwa o o kwa godimo wa kitso/bokgoni,nonofo,tlwaelo,bokgoni le go ntsha maduo a a ikaeletsweng.Re batla gore e nne tirelo e re ka ipelafatsang ka yone go e ntsha le gone go ipelafatsa mo go tla go supafala mo botsalanong ja rona le maloko otlhe a banna mmogo.

 

Kagiso,Itshireletso le Pabalesego ke ditshetlana tse di botlhokwa tsa go dira tswelelo ya go atlega ga lefatshe la rona jaaka tebelopele ya 2016 e tlhalosa.Tirelo e ya sepodisi e na le tiro e tona mo go rotloetsang dikao tse.Se se supa tlhwaafalo ya rona e e tseneletseng mo nakong  ya borukutlhi jo bo kana,go akaretsa le melato ya tsela le maikemisetso a go e fokotsa ka go tlhwaafalela go itshoka mo go kganelang le go tshwara/dupa.

 

Bokopano le banna mmogo bo gatelela boammaruri jwa bone jwa gore go tsaya karolo ya banna mmogo go botlhokwa mo go thibeleng mo go dupeng molato.Re batla go dira ikopanyo e e nang le boleng le banna mmogo.

 
Maikaelelo a Polelo

Maitlamo a rona mo setšhabeng ke go:

  • Thibela le go dupa molato
  • Sireletsa botshelo le dithoto
  • Go kganela dikgoreletsi
  • Go tshegetsa itshireletso le thitibalo mo setšhabeng.
  • Go dirisa melawana yotlhe e e kwadilweng e e amanang le rona le
  • Go tshegetsa kagiso ka kakaretso
Boitshwaro jo bo lolameng

 Rona,maloko a sepodisi sa Botswana re tla leka ka natla go fithelela tebelopele  ya rona le maikaelelo a polelo e ka :

 

Ditsompelo tsa setho

 Go lemoga fa bokgoni jwa rona bo ikaega ka kitso,go rutuntshiwa,go kgothadiwa le badiredi ba ba agegileng ba ba natefelelwang  ditshono tse di lekanang le go sutlisa bathi mo diphatlheng tsa maemo mo go siameng.

 

Kelotlho ya moreki

Go lemoga fa setšhaba e le bareki ba rona le kelotlhoko mo sekgweng le sengwe se re se dirang ka nna bobelonomi,le kgathala,le utlwela botlhela botlhoko,go tsibosa ,go amogela le go ipaya mo seemong sa motho yo mongwe.

 

Go bereka ka popagano

Go lemoga gore re thokana le go dirisa mmogo mo go akaretsang le go gakololana,go kopanela maatla ,tshepo,go tlhaloganya,go rotlloetsana,go bereka ka thata,boitshoko le tlotlo ntleng  ga tlhaloganyo ya maemo le bong.

 

Tshepo

Go nna le tsibogelo tsa ba melao ya lefatshe ka thokgamo,bopelotlhomogogi,peo dilo mo pontsheng le go tlhoka go tshwara yo mongwe ka pelo.

 

Tshegetso sephiri

Go sa ntsheng dikgang tsa sephiri kwa ntle fela a pateletswa ke tiro go dira jalo.

 

Neelano

Setšhaba sotlhe se se berekang go sa lebelelwa dingwaga,bong,mmala,bogole,tsa polotiki kana tumelo tsa sekeresete,semorafe kana fa motho a goletseng teng,gape kwa ntle ga go tshaba kana go rekegela ba bangwe.

 

Boipobolo

Go dira tlhotlheletso go kgona,bokgoni jwa go tlhoka go kgopisa ba bangwe,go ela tlhoko mo go lolameng,go dirisa tlhaloganyo le go dira tsotlhe tse di siameng fa go tlhokafala,go kganela ditiro tse di sa lebanang.

 

Tlotlo ya ditshwanelo tsa motho

Go tlotla ,go sireletsa le go emisana le ditshwanelo le go gololesega ga motho.

 

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.