Republic of Botswana - Government portal
Local time: Sontaga, 19 Phatwe 2018 04:35:50hrs
I am looking for: 

Sepodise sa Botswana (BPS)
0
1
2
3
4
5
6
Lephata la taolo Mesepele
TEBELOPELE YA BA LEPHATA LA SEPODISI LA TAOLO MESEPELE

-          Ba lephata la sepodisi sa Botswana ba ikaelela go nna le seemo se e leng gore, badirisi botlhe ba ditsela tsa setshaba, bat la a bob a sreletsegile fela thata, fa ba di dirisa. Re tla a fitlhelela se ka go dira re le setlhopha, le ba re dirisanyang le bone, ga mmogo le setshaba, ka go nna le seabe mo lenaneong la setshaba la tshireletsego ya ditsela. Re tla a dira jalo ka go netefatsa gore melao ya tsela ya Botswana e a obamelwa, dikoloi di elele ka thelelo le ka fa mokgweng, le go fa batho thuto ka tiriso ya tsela.

 

-          Go na le dikgwetlho di le dintsi, tse di bakang dintsho, ga mmogo le dikgobalo mo ditseleng. Dingwe tse di nang le seabe, ke; phetogo ya palo ya batho, go gola ga mesepele le tsa bojanala, go rwalwa ga dithoto, itsholelo le letlhoko la ditiro. Dipharologanyo tsa dilo tse mo mafatsheng a a mo kgaolong, di ama pabalesego ya ditsela. Ditlhabololo le go diragadiwa ga megopolo e mesa di tsweletse ka go diragadiwa mo lephateng la ipabalelo tseleng, le mo botsamaising. Go na le tema e e bonalang, go tswa mo  mehameng e e farologaneng jaaka;

 

·         boeteledipele go tswa mo pusong

·         go nna le seabe ga setshaba

·         seabe sa makalana a a farologaneng ( lephata la ditsela, lephata la ipabalelo tseleng, letlole la dikotsi tsa dikoloi, le maphata a mangwe a a ikemetseng ka nosi, a a nang le kgatlhego mo tsanaisong ya ditsela).

 

-          Bontsi jwa megopolo e mesa e, e nnile teng ka ntlha ya thuto le mananeo a tlhabololo, go tokafadiwa ga ditsela, go tlhatlhoba melao ya tsela le go netefatsa fa e diragadiwa, tshekatsheko, le go nna le seabe. Molao wa tse (Cap 6.9.01) legale, e santse e le sone sedirisiwa se setona sa ba sepodisi sa Botswana. Mo dingwageng tse di fetileng, o setse o kile wa sekwa-sekwa otlhe ka dikarolwana, e le go leka go o tlhabolola. Se e ne e le go dira gore o tsamaelane le ditlhabololo tsa boseng tsa tsela le sepodisi tsa nako ya gompieno mo Botswana.

 

 
Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.