Local time: Labotlhano, 23 Tlhakole 2018 04:47:12hrs
I am looking for: 

Sepodise sa Botswana (BPS)
0
1
2
3
4
5
6
Lephata la Bogodu jwa Leruo
Ditselana Tsa Thibelo Bogodu Jwa Leruo

Bogodu jwa leruo mo Botswana bo golelapele, bogolo thata mo mafelong a a mo melelwaneng, a a mo tikologong tsa ditoropo le tse ditona. Leruo le le amegang thata e le dikgomo, dipodi le ditonki

Leruo mo Botswana ke konokono ya matshelo le itsholelo mo lefatsheng leno, ka jalo le tshwanetse go sirelediwa ka ditsela tsotlhe. Seemo sa bogodu jwa leruo jaaka go kailwe fa godimo, bo dirwa ke digongwana tse di nonowlang ka diruiwa, tse di tshelang kgotsa dinama le dingwe tse di tswang mo ditshiding tse mo ditoropong ka maikaelelo a go rekisa kgotsa go tlhaba mo go seng ka fa molaong fela jalo.

Ka one mokgwa o, digongwana tsa dirukutlhi ba gokagana le bo ra dibuchara mo ditoropong le mo metseng ya magae go tila melawana ya khansele mme ba kgone go thaba leruo le le sa rekisiweng ko marekisetsong a setšhaba.

Molao Wa Bogodu Jwa Leruo

Molao wa Bogodu jwa leruo

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.