Local time: Sontaga, 22 Phukwi 2018 09:03:54hrs
I am looking for: 

Sepodise sa Botswana (BPS)
0
1
2
3
4
5
6
Tsela ya go bega borukutlhi
Tsela ya go bega borukutlhi

Tiego ya metsotso e metlhano e ka senya sebaka sa go bona mmelaelwa. Go botlhokwa go bega ka pela.

·         Basupi ba ba boning ka matlho ba tihokega thata go swetsa dikgang tsa borukhutlhi. Mokgwa wa puo o o jaaka “ nna ga di nkame”, “ ke tshaba bosupi”, “ ke tiro ya mapodisi”, ga o letlelelwe mo thulaganyong ya ntebele ke go lebele.

·         Bolelela mapodisi ka fa o tlhaloganyang ka teng. Boammaaruri ga gona bo bo seng botlhokwa.

·         Go tshwarwa le go atlholwa mo go ntsi go bakwa ke se ba ba tlhokafaditsweng le basupi ba se begelang mapodise.

DIPOTSO TSE DI BOTSWANG FA O BEGA

Mapodise a botsa dipotso tse di latelang fa o bega;

·         Maina a gago ka botlalo, bonno le mogala?

·         Ke mang, eng, kae le leng?

·         Babelaelwa ba ne ba le kae?

·         O ka kaya babelaelwa?

·         O ka kaya dikoloi?

·         Ba bua puo efe?

·         Ke ba letso mang?

·         Nako e ne e le mang?

·         Dinomoro tsa dikoloi ke dife?

·         Bane ba dira eng?

·         Bane ba dirisa eng

·         Ba tsere eng?

·         Ba ne ba reng?

·         Ba ne bay a kae le tse dingwe tse dintsi

Ka ditlamelo tse di tlhaelang le bodiredi, kana dipego tse dintsi tsa potlako, nako dingwe mapodise ga a tsiboge ka bofefo. Ba tsiboga go ya ka diphatsa tse di amang matshelo a batho. Jalo o seka wa fela pelo ka batla a go thusa. 

GO NNA MOSUPI

·         Fa o begile borukutlhi, tshwara fela jalo.

·         Go nna mosupi kwa kgotla ya ditsheko ga go thata jaaka o akanya. O tla a tlamelwa ka tsa mesepele le tlhokomelo ya letsatsi lotlhe o le ko lekgotleng

·         Go a busetsa go sekisa; go atlhola dirukutlhi tse di tshwaretsweng go thubaka dikago, jalo ba kgorelediwe go senya ka go tlhatlhelwa.

 

Dipego tse diša tsa beke le beke

Molato

 

Palo ya dikgetsi

Palo ya ba ba tshwerweng

Dibetsa tse di dirisiwang mo borukutlhing

Madi/dithoto tse di amegileng mo borukutlhing jwa dikgoka 

Dikoloi tse di bonetseng

Polao

2

        -

      -

             -

      -

Petelelo

      

24

 

        10

 

      -

  

             -

 

      -

Bogodu jwa dikoloi

 

16

 

        -                              

 

      -

 

              -

   

      4

Go thukutha gonipapantswe ka dibetsa

    

43

  6 (mo dikgetsing tse nne)

 (34) dithipa

(9) tse dingwe

 

Go feta P100 000 madi,

Go feta P40 000 dithoto

 

       -

Tshoboko ya dikgetsi/ dikotsi

 

KGETSI/KOTSI

FIRIKGONG 2008 GO FITLHA JAANA

KA LONE LOBAKA LOO KA NGWAGA WA 2007

Polao

                          98

                       114

Borukutlhi go ipapannwe ka dibetsa

                        1063

                       916

Palo ya batho ba ba tlhokafetseng mo dikotsing tsa tsela

     

                        240

 

                       197

 

Petelelo

                        813

                       687

Bogodu jwa dikoloi

                        297

                       221

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.