Sepodise sa Botswana (BPS)
0
1
2
3
4
5
6

Amogelesega mo Webosieteng ya Sepodise Sa Botswana

Temana ya borataro ya Molao wa Sepodise (Botswana Police Act) o supa gore sepodise se tlaa firwa se bo se bewa mo lefatsheng ka bophara go sireletsa matshelo le dithoto, go senola bogodu, go rurufatsa gore go se nne le dikgoberego, le  gore go nne le thokgamo le kagiso mo setšhabeng. Boikarabelo gape bo akaretsa go tshwara magolegwa, gore ba tle go sekisiwa, go diragatsa melao yotlhe e e kwadilweng le go tlisa kagiso ka bophara jwa yone.

Sepodise sa Botswana se kgaogantswe ka dikgaolo di le tharo, e bong Bokone, Borwa Legare le Borwa. Dikgaolo tse di eteletswe pele ke bo Divisional Commander.  Dikgaolo tse di kgaogantswe ka makalana a fera metso e mebedi, e bong ditiro tse di farologanyeng, dipatlisiso tsa bogodu, sepodisie se se faphegileng, mapodisi a a seng mo seaparong, a tsa ditsela le pharakano, ditlhaeletsanyo, mesepele, ithutelo tiro ya sepodise, le botsamaisi jwa sepodise.

 
Tools And Services - Do It Online
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.