Local time: Labotlhano, 21 Tlhakole 2020 08:29:43hrs
I am looking for: 

Sesole Sa Botswana (BDF)
0
1
2
3
Khiro le Thutuntsho
BDF e thapa masole a maemo a a kwa tlase (Privates) le dialogane ka maemo a Cadets. Kwa ikatisong ya sesole, ba maemo a Cadet ba tsaya dikgwedi tse di lesome le bobedi fa ba maemo a Private ba tsaya tse thataro.
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.