Local time: Labotlhano, 17 Ferikgong 2020 19:00:18hrs
I am looking for: 

Lephata la Ditiro le Dipalamo (MWT)
0
1
2
3
4
5
6

Amogelesega mo Webosieteng ya Lephata la Ditiro le Dipalamo

Lephata la Ditiro le Dipalamo le tshwaraganye le batsayakarolo le tla afa dipalamo tse siametseng setšhaba, dikago le boitsaanape jwa tsone ga mmogo le tsotlhe tse di thusang Maphata a puso a mangwe le setšhaba.

 Re le ba Lephata la Ditiro le Dipagamo  re tlaa nnale  seemo se se sireletsegileng, se ikaganye sa sennela ruri sa ditiro le dipalamo le tse dingwe tse di tlaa thusang mo go tlhabololeng matshelo a batho, mme tikologo e babalesegile

Tools And Services - Do It Online
Ka ga MWT

Re le lephata la ditiro le dipalamo, re tlaa nna le ditirelo tsa ditsela le ditiro tse di ikanyegang, di sireletsegile tse ebile di tlaa etleetsang botshelo le botsogo jo bo molemo jwa Batswana e bile go sa babalele tikologo.

Dipotso tse di bodiwamg gantsi ko MWT
Dintlha tse di botlhokwa tsedi tshwaraganyang
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.