Local time: Labotlhano, 17 Ferikgong 2020 17:50:05hrs
I am looking for: 

Lephata la Banana, Metshameko le Ngwao (MYSC)
Lephata la Banana, Metshameko le Ngwao (MYSC)

Amogelesega mo Webosieteng ya Lephata la  Banana, Metshameko le Ngwao (MYSC).

Lephata le filwe boikarabelo jwa go diragatsa maikalelo a Ngwao le Banana (Culture and Youth), Metlobo ya Dibuka Ya Sechaba (National Library Services), Metshameko le Itloso Bodutu (Sport and Recreation), Lefelo la Metlobo Ya Ditso (National Museum), Difikantswe Le Matlotlo A Botaki (Monuments and Art Gallery), Tshomarelo Mekwalo (Records Services). Maphatana a otlhe a ne a dira ka boone a okametswe ke Baokamedi (Directors). Gone ga lemosega fa boikarabelo jwa bone bo tshwana, segolo jang thata mo go feng ditirelo tsa Banana, dikitsiso, le go somarela le go anamisa tsa tlholego.

Go dirisanya le go ikaega ga maphatana go lebeletswe ka fa ditiro di dirwang ka teng le go thusa bao ba tlhokanang le thuso di bonala segolo jang mo go somareleng le go anamiseng ngwao le tsa lobopo, maphata e le a; Metlobo Ya Ditso (National Museum), Mabolokelo A Ditso (National Museum), Ntlo Ya Tshomarelo Matlotlo (Monuments & Art Gallery), Ngwao le Banana (Culture and Youth), Mabolokelo a Ditso le Mekwalo (Archieves and Records Services),  le Metlobo Ya Dibuka (Library Services); mo go tsa Itloso Bodutlu (Metshameko le Itloso Bodutu, Ngwao le Banana, Metlobo ya Dibuka – go balelwa itloso bodutu; Metlobo Ya Ditso (Museum) – ngwao boswa. 
Tools And Services - Do It Online
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.