Local time: Labotlhano, 17 Ferikgong 2020 17:49:04hrs
I am looking for: 

Lephata la Madi le Ditogamaano (MFDP)
Lephata la Madi le Ditogamaano (MFDP)

Amogelesega mo Webosieteng ya Lephata la Madi le Ditogamaano

Boikarabelo jwa Lephata la madi le Ditogamaano ke go gokaganya do dirwa ga ditogamaano, go kgobokanya le go tlhokomela ka kelotlhoko madi le ditsompelo tsa itsholelo. Mo godimo ga moo, Lephata le filwe boikarabelo jwa go dira mananeo a tsa itsholelo le madi gore re nne itsholelo ya sennela ruri. Ditiro-dikgolo tsa lephata ke:

·         Go somarela madi le ka fa madi a abilweng ka teng.

·         Tsamaiso ya itsholelo le go gokaganya go dirwa ga ditlhabololo

·         Tsamaiso ya madi le tsamaiso ka kakaretso

Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.