Local time: Labotlhano, 21 Tlhakole 2020 08:06:57hrs
I am looking for: 

Lephata la Thuto le Tlhabololo Kitso (MoESD)
Lephata la Thuto le Tlhabololo Kitso (MoESD)

 Amogelesega mo Webosieteng ya Lephata la Thuto le Tlhabololo Kitso (MoESD)

Lephata la Thuto le Tlhabololo Kitso le  na le boikarabelo jwa kgolo ya baithuti ba dingwaga tse di farologanyeng mono Botswana. Molao wa thuto (Education Law) o simolotse ka ngwaga wa 1966 ka nako ya boipuso jwa lefatshe leno. Ka 2001 Lephata le ne la semilodisa lenaneo le lešha la thuto le le akaretsang dingwaga tse supa Poraemari, tse tharo tsa sekontari tse di potlana, le tse pedi tsa sekontari e kgolwane. Lephata la Thuto le ma le boikarabelo bongwe jo bo faphegileng. Boikarabelo jo jwa go tlhabola thuto bo akaretsa:

·         Go fa sebaka go tsena sekolo se se lekanang go tlhabolola kitso le thuto.

·         Go somarela tlhabololo thuto bodiredi

·         Go fa le go rurufatsa thuto le tlhabololo kitso ya maemo a a kwa godimo

Tools And Services - Do It Online
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.