Local time: Laboraro, 26 Tlhakole 2020 03:45:20hrs
I am looking for: 

Lephata la Maranyane, Ditlhaeletsanyo le Boitseanape
0
1
2
3
4
Dipotso tse di bodiwang gantsi
Dipotso tse di bodiwang gantsi

POTSO : Seromamowa sa RB2, se ya go ikemela leng ka nosi?

KARABO : Puso mo bogompienong ga e ise e ikaeelele go se dira se se ikemetseng.

POTSO : Gotla jang gore fa babega dikgang ba puso ba bega ka mananeo le ditiro tsa puso,ba bo bas a bege ka teka-tekano?

KARABO : Fela jaaka modirela puso mongwe le mongwe, babega dikgang ba puso,ban a le tshwanelo ya go itsesi setšhaba, ka mananeo le ditiro tsa puso. Le fa go ntse jalo, ga go reye gore gab a kake ba ditlhotlhomiso, ba bob a begela Batswana ka dilo tse di mosola mo matshelong a bone.

POTSO : Ka lo le lephata le le thapang batho le lwebelwetse gore ba abetswe gole kae,ke eng badiri ba lephata la kanamiso, bas a amogele madi a a lekanang le a badiri-ka-bone mo mafatsheng a sele?

KARABO : Lephata la kanamiso, go ntse jalo le thapa le lebeletse go abelwa ga motho. Ka jalo,kwa ntle ga dikamogelo tsa bone,lephata le, go na le ka fa le rotloetsang badiri ka teng,ka go ba latlhelela madinyana.

POTSO : Ke eng seromamowa se sa kgone go mo mafelong mang?

KARABO : Go ntse go ntse jalo ka sebakanyana. Fela lephata le tshwaragane le lenaneo la go tlhoma dtshipi tsa kanamiso tse di tlaa thusang gore batho ba kgone go tshwara seromamowa le thelebisene lefatshe ka bophara.

POTSO :Ke eng go letsa batho ba le banwe-fela,fela, ka thulaganyo ya megala?

KARABO : Ke bareetsi ba tlhwatlhwa. Le gale makalama a a salang molao wa diteseletso morago,a tloga a nna le ditlamelo tsa go tlhatlhoba megala, gore mongwe le mongwe a fiwe sebaka sa go letsa.

POTSO :Ke eng mogasi a kgona go gasa dithulaganyo tse di fetang bongwe , mo thelebisineng le mo seromamoweng?

KARABO : Lephata la kanamiso le fa bathapiwa sebaka sa go dirisa dikitso tsa bone tse di farologanyeng. Bagasi ba go nna jaana, ba abetswe kitso,mme go ba fa sebaka, ke mokgwa mongwe wa go ba tlhabolola.

POTSO : GO tla jang gore matshwao a seromamowa le thelebisene,a kgone go kgoreletsana mo phefong?

KARABO : Fa motlakase o kgaoga, ditshipi tsa kanamiso, di latlhegelwa ke matshwao, mme go nne le tlhaka-tlhakano fa motakase o boa,go bo gore di bosediwe mo matshwaong.

POTSO : Kgang e felela jang mo dikganyeng?

KARABO : Ke tiro e e akaretsang batho ba bantsi. Go simolola fela kwa sepalamong, ba bodiredi,baitsaaanape, le babegadikgang. Jaanong go raya gore,go tlhokafala tirisano-mmogo,le boineelo mo tirong. Babegadikgang ba kgaolo,kana ba ba tsamayang mo dikgaolong tse di farologanyeng, ba kokoanya dikgang,ka go tsenalela ditiragalo. Ba dira dipotsolotso,ba bo dira ditshekatsheko tsa dipego tse di kwadilweng,go aga kgang. Dikgang tsa mafatshe a sele, di amogelwa ka mafaratlhatlha a ditlhaeletsanyo go tswa mo makalaneng a dikgang a tshwana le RETERS, le AFP, ba ba amogelang dikgang.

 

-          Fa kgang e setse e amogetswe ke moanamisi, e phatlaladiwa le bakwadi ba dikgang ka go farologana. Go tswa foo, ba e kwala sešha, ba bob a e beela magasi. Ba dirisa kitso ya bone ya bobega dikgang, go apaya kgang eo sentle. Morulaganyi,jaanong,o ka tsaya yone kgang e, a e seke-seke, mme fa e mo kgotsofatsa ,a e beele fa thoko, go ka belwa a le dikgang. Kgang e, e ka felela e balwa e le dikgang, go apaya kgang eo sentle. Morulaganyi, jaanong, o ka tsaya yone kgang e, e ka felela e balwa ka nako ya dikgang tse di tletseng,kana e le ka nako ya dikgang ka bokhutshwane.

 

Bakwadi ba Setswana ba ranolela dikgang kwa Setswaneng, kana kwa Sekgoeng go tswa fela gore di kwadilwe ka puo efe. Morulaganyi wa dikgang a bo a di tlhatlhoba, fa di siame, a bo a di rebolela go belwa.

 

POTSO : Ditlhogo tsa dipuisano tsa dithulaganyo tsa Masa a sele,le Live line, di a bo di tswa kae?

KARABO : Ditlhogo tse di tswa mo dikopanong tsa barulaganyi, tsa letsatsi le letsatsi. Setlhopha sa barulaganyi, se akaretsa mongwe le mongwe. Se simolola fela ka ba ba ithutang tiro,babega dikgang,barulaganyi,ga mmogo le baokamedi. Bone ba tshwanetse go nna teng ka dinako tsotlhe,go ela tlhoko gore a badiri ba tsena diphuthego. Mongwe le mongwe o letlelelwa go ka ntsha setlhogo sa puisano, se se tla a bong  se bewa mo tafoleng. Kgang e tlhophiwa go lebeletswe gore a ke e e diragalang mo nakong eo, le gore a e tshwanetse bareetsi ba e ba lebaneng. Setlhopha sa barulaganyi se amogela setlhogo, ba labile gore ga se a sokamela mo letlhakoreng le le lengwe. Barulaganyi ba thulaganyo, ka dinako dingwe ba tsaya megopolo mo setšhabeng jaaka bangwe ba batsaya-karolo.

 

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.