Local time: Labotlhano, 17 Ferikgong 2020 17:30:22hrs
I am looking for: 

Lekgotla La Ditlhopho Le Le Ikemetseng Ka Nosi (IEC)

Amogelesega mo Webosieteng ya (IEC)

Lekgotla la IEC le filwe boikarabelo jwa go tsamaisa ditlhopo tsa lefatshe la Botswana le molao wa tsone go rurfatsa gore ditlhopho e nna tse di gololesegileng go sena tsietso. Le filwe boikarabelo gape jwa go rulaganya le go tsamaisa ditlhopo tsa patlo maikutlo jaaka fa le laotswe go dira jalo ke Palamente. IEC e tshelela go rulaganyetsa gore go nne le puso e e tlhophilweng ke bontsi jwa batho ka molalo o o dirilweng wa Botswana o gape o amogelesegang mo mafatsheng ka bophara.
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.