Local time: Laboraro, 26 Tlhakole 2020 04:24:05hrs
I am looking for: 

Lephata La Molaomogolo (AGC)

Amogelesega mo Webosieteng ya Lephata la Molaomogolo

Ba Molaomogolo ke lephata le le faphegileng mo ofising ya ga Tautona mme le eteletswe pele ke Rra kana Mma Molaomogolo. Tiro ya gagwe e supilwe mo kgaolong ya bo 51 ya Molaomotheo wa lefatshe la Botswana jaaka fa e le mogakolodimogolo wa puso mo go tsa molao.  Rra kana Mma Molaomogolo ke leloko le le faphegileng la Komiti Ya Khuduthamaga Ya Matona, mme ebile o dira mo dikomiting tse di farologanyeng tse di dirang molao le mananeo.

Tools And Services - Do It Online
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.