Republic of Botswana
Government portal
MESSAGE BY THE PERMANENT SECRETYARY TO THE PRESIDENT ON THE ...
05/09/11
MESSAGE BY THE PERMANENT SECRETYARY TO THE PRESIDENT ON THE MAKING OF POLITICAL STATEMENTS BY PUBLIC SERVA

➢ Public servants are, by nature politically neutral.

➢ They serve the Government of the day, and they provide continuity that is necessary in the public service.

➢ The Public Service Charter principle of neutrality requires that public servants should remain politically neutral, serve members of the public without any political influence and give them equal treatment.

➢ Political neutrality means public servants are obliged to give their very best regardless of the government in power.

➢ Public servants have to take steps to understand government policies, explain them to the public and implement those policies on behalf of the government of the day.

➢ Section 5(5) of the Public Service Act prohibits the making of any political statements, or anything that may be so regarded.

➢ It is therefore a serious case of misconduct for a public servant to publicly make statements of a political nature.

➢ In my capacity as the Head of the Public Service, I must express my concern  that of late, we have come to learn that some public servants have acted in a manner that directly breaches the Public Service Act in one or more of the following:

o Making statements that are directly political; and it does not require any expertise to decipher a political statement;

o Going on the local media, both print and electronic, and uttering statements that are purely political;

o Some public servants have even publicly uttered statements such as “regime change”;

o Some have been invited to meetings and/or conferences that are of a political nature and have, at such occasions, made political statements, and pronouncements.

➢ I wish to take this opportunity to remind public servants that they are obliged to remain politically neutral and that the uttering of political statements at such fora is a direct breach of the conditions under which they are employed.

➢ Specifically, political statements attract disciplinary charges and I shall not hesitate to lay charges against the concerned public officers.

➢ I therefore wish to stress that public servants should remain apolitical and further that I shall not hesitate to deal with cases of transgression of the Public Service Act as well as the General Orders.

➢ I call upon all public servants to be professional and focused in their work. Of course those with interest in politics are entitled to leave the public service.

➢ I know that it is only a tiny minority who have disregarded public service rules and regulations, and also that I have stayed back and avoided making any statement in this regard. I however wish to make it very clear that my reluctance to make any statement in the past does not in any way amount to condonation of the making of any political statement in the public service.

➢ Finally, I must be clearly understood:  a large majority of public servants have remained professional and steered clear of politics. In this regard, I must, as I hereby do, thank them.

Thank you.

[Ka Setswana]


➢ Badirela Puso ga ba a tshwanela go nna mo letlhakoreng lepe la sepolotiki

➢ Badirela Puso ba tshwanetse go tlisa ditlamelo le ditirelo mo sechabeng ka tekatekano, ba sa leba gore ofe ke wa phathi efe ya sepolotiki

➢ Se, se dira gore badirela puso ba tlamege go direla setshaba go sa kgathalesege gore ke puso efe e e mo setilong.  Ba tlamega go itse mananeo a puso, ba a tlhalosetse setshaba ba bo ba a diragatse mo boemong jwa puso.  Ga ba a tshwanela go dirisa mananeo a, kana ditirelo dipe fela, go polotika

➢ Tamana ya 5 (5) ya molao wa Bodirela Puso e itsa badirela puso go polotika

➢ Go tlola temana e, ke molato o o otlhaelwang

➢ Ke le Moeteledipele wa Bodirela Puso, ke ntse ke lebeletse ka tlhobaelo e kgolo, badirela puso ba bua kana ba dira dingwe tse di amanang le go polotika – ke gore ba bua ba papametse ba polotika ba sa iphitlhe

➢ Ba ya kwa dikoranteng le diromamoa, le bone bo facebook tota, ba bua polotiki mo go senang pelaelo e bile go sa tlhoke gore go ranolwe

➢ Re utlwa ba bangwe ba bua ka boikgantsho gore ba batla gore go hetolwe puso

➢ Bangwe ba tsena diphuthego tsa sepolotiki ko ba fetang ba ema ba buisa diphuthego tsa go nna jalo ka tse di amanang le polotiki

➢ Ke batla go tsaya sebaka se, go gakolola bao ba ba dirang jalo gore ba tlola molao wa badirela puso e bile ba tlola le tsone ditsamaiso tsa melwawana e ba hirilweng ka yone.  Tlolo molao e baka kgalemo. 

Ga kena go boifa sepe go tsaya dikgato tse di gagametseng go otlhaya ba ba dirang jalo

➢ Ke tswelela ke gwetlha ba ba inaakantseng le sepolotiki gore ha ba sa dumalane le nna, ba intshe mo bodirelapusong go sale gale ka gore motho o maswe a ntshiwa

➢ Ke a itse, e bile ke a lemoga gore bontsi jwa badirela puso ba ntse ba ipotsa gore a polotiki jaanong e rebotswe mo bodireding.  Ke batla go ba tlhomamisetsa gore molao o mogologolo le one o mosha tota, o itsa bodiredi go polotika, ka jalo ba seka ba etsaetsega

➢ Ke a itse gore bone ba ba polotikang ke setlhotshwana se se senyang bontsi jwa badirelapuso leina.  Setlhotshwana se, se ikgatholositse molao le dikgakololo tsa baeteledipele.  Ke ntse ke lebeletse, jaanong nako e tsile ya gore ke kgaleme, gontse, go lekanye.

➢ Ke hano gompieno go kgalemela ba ba ikaeletseng go tswelela ba tlola molao, ka go polotika e le badirela puso, ntswa molao o ba itsa go dira jalo.  Ke tlaa itepatepanya le bone, ka gore ke itse sentle gore, e re ntswa legwatagwata e le la bone, molao ko phelelong o tla a henya.

➢ Sa bohelo, ke eletsa gore bontsi jwa badirelapuso ba tswelele ka boitshwaro jo bontle jo re bo bonang, ba tseye tsia kgakololo e yame, ba tswelele ka go ikgapha mo polotiking, ba bo ba ititee dihuba go tswelela ba direla setshaba sa Botswana ka bonatla, selo se ke se ba lebogelang.

 

Print
Close