Local time: Saturday, 23 March 2019 14:03:03hrs
I am looking for: 

SE TSHWARWA KE NTSA PEDI GA SE THATA 2
15/02/17

Mothusa tona wa thuto ya motheo, Rre Moiseraela Goya a re fa ba-na-le seabe botlhe ba ka tsaya karolo mo thutong seemo se ka tokafala.

Mothusa tona o buile jaana fa a bula semmuso motlobo wa dibuka wa sekole sa New Xanagas o o neng o ajwa ke lekalana la Motor Vehicle Accident Fund (MVA) ka Labotlhano.

A re puso ka nosi e ne e se kake ya kgona mme ya kua mokgosi gore dikompone le makalana a a ikemetseng ba tsenye letsogo mo thutong ka lenaneo la Adopt-A -School.

A re go supega fa jaanong makalana a a tshwanang le la MVA Fund a ititaya ka thupana ka e se la ntlha ba aba, a re o solofela fa baithuti ba tlaa dirisa motlobo go itlhokoletsa ditlhatlhobo le go ithuta ka ditso tsa lefatshe leno ka go lemotshegile fa ba sa di itse.

Rre Goya a re motlobo o, o tsile go gokaganya go ruta le go ithuta ka bana ba tlaa ipalela mme se se tlaa tokafatsa maiteko a lefatshe leno a go tswa mo go ikaega ka di tswa mmung ka puso e dumela mo thutong go kabakanya itsholelo le go direla bana bokamoso jwa sennela ruri.

A re gore thuto e nne le boleng, go tshwanetse ga inaakangwa thata le thuto ya motheo, ka lore lo ojwa lo sale metsi mme ke sone se puso e simolodisitseng dikole tsa bananyana.

Mothusa tona a re puso e batla go ruta bana dikitso tse di tseneletseng tsa go itirela ka diatla, fela jaaka e dira ka ya go bala le go kwala.

A re puso e ikemiseditse go tsaya bana ba ba feletseng ka lokwalo lwa boraro go ya go ithutela go dira ka diatla.

Rre Goya a re go mo maruding a batsadi, bana le barutabana go tshwaragana go bona gore thuto e a tlhabologa, le maduo a a tokafala.

A re thuto e simolola kwa lwapeng, ka jalo batsadi ba tshwanetse go rotloetsa bana go ithuta, le go ba ruta maitseo.

O rotloeditse bana go tsaya thuto ka tlhoafalo, go tlotla batsadi le barutabana le go ikgapha mo go tse di maswe, ba tlhokomele dikago tsa sekole le dibuka gore ba ba tswang kwa tlase ba di fitlhele di siame.

Mogolwane wa MVA Fund, Rre Michael Tlhagwane ene a re maitlamo a bone ke go fokotsa dikotsi tsa tsela le go thusa ba ba amegileng, mme ba bone go tshwanela gore e re puso e tlhaba mokgosi ba o sekegela tsebe ka le bone thuto e ba ama.

A re ke sekole sa bolesome le bosupa ba se thusa ka ba thusitse tse dingwe ka dibuka fa tse dingwe ba di thusitse ka go di tsenyetsa enthanete.

Rre Tlhagwane a re thuto e botlhokwa mo go tlhabololeng matshelo, ke sone se e tseelang thuto kwa godimo.

O tshephisitse gore ba tlaa nna ba lekola sekole sa New Xanagase go bona gore tsotlhe di tsamaya sentle.

Mogokgo Gakeolatlhele Moetsabatho ene o ne a re mpho e e tsile ka nako e e siameng ka jaana sekole se ntse se sa dire sentle mo ditlhatlhobong tsa lokwalo lwa bosupa.

A re monongwaga ba beile seelo sa masome a roba bobedi le boferabongwe mme a tshepha fa ba tlaa se kgona ka thuso ya motlobo o le ntswa ba tlhaelelwa ke barutabana.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.