Local time: Monday, 23 July 2018 13:58:50hrs
I am looking for: 

BMC e tshepisa go duela baruakgomo ka nako
01/02/17

Mogolwane wa matlhabelo a Botswana Meat Commission (BMC), Rre Bosiela Saudu, o tlhomamiseditse baruakgomo fa ngwaga ono ba tlaa ba duela ka nako.

O buile se kwa bokopanong jwa BMC le baruakgomo jo bo neng bo tshwerwe ka Labobedi kwa Tshimoyapula.

A re ngwaga o o fetileng ba nnile le mathata a go duela baruakgomo ka nako e ba neng ba e ba tshephisitse ka gore mebaraka ya bone e leng Angola le Aferika Borwa e sa dire sentle mo go tsa itsholelo.

O tlhalositse fa Angola e le lefatshe le le ikaegileng ka leokwane mme e bile le sena diruiwa ka mabaka a dintwa tse di kileng tsa nna teng mo lefatsheng leo. Ka jalo, Rre

Saudu a re ngwaga o o fetileng leokwane le ne le sa rekiwa sentle ko Angola mme seo sa dira gore lefatshe leo le palelwe ke go reka nama.

Rre Saudu o tlhalositse gape gore ledi la Aferika Borwa le ne la fokotsega boleng, ka jalo lefatshe leo le ne la fokotsa tse ba di rekang mo mafatsheng a sele.

“Re le ba BMC re ne ra akanya go rekisetsa South Africa nama ka ditlhwatlhwa tse di ko tlase, mme ba re ba thapileng gore ba re rekisetse nama e leng ba Global Protein Solutions (GPS) ba re gakolola gore re lete ka tsholofelo ya gore seemo se tlaa tokafala gore re seka ra bona ditatlhegelo tse di kalo,” ga bua Rre Saudu.

O ne a tlhalosa gore ba ne ba na le selekanyo sa nama e e ka dirang P36 million  mo ditsidifatsing tsa bone, mme ba kolota baruakgomo madi a a kanang ka P23 million.

Mogolwane o ne a re se se supa gore fa mebaraka ya bone e ne e sena mathata ba ka bo ba kgonne go ba duela ka nako e e neng ba e tshephisitse.

A re go tila dikgwetlho tse di tshwanang le tsa ngwaga o o fetileng, ba tsene mo dipuisanong le lefatshe la Israel ka maikaelelo a go leka go oketsa mebaraka ya bone. A re go nna le mebaraka e mentsi go ka ba thusa gore e re o mongwe o na le mathata ba tshabele ko go o mongwe.

Rre Saudu a re monongwaga ba tlaa duela baruakgomo mo malatsing a le lesome le bone go ya ko go a le masome a mabedi le motso go tswa mo nakong e ba rekiseditseng BMC dikgomo ka yone.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.